Química

Páginas: 2 (393 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2012
QUÍMICA 2º BACHRELATO. 2ª AVALIACIÓN 2009-2010 Cada pregunta puntúa 1,25
1.-Para a vaporización da auga, ΔH0 = 44,01 kJ/mol e ΔS0 =117,9 J/mol K a 298 K e unha atmosfera de presión. Calcular: a) Aenerxía libre de vaporización da auga en ditas condicións; b) a temperatura á que a auga líquida estará en equilibrio co seu vapor. 2.-Nun recipiente de 5 L introdúcese un mol de dióxido de sofregasoso e outro de osíxeno gasoso e quéntase a 1000 K acadándose un equilibrio no que se produce trióxido de sofre tamén en estado gas. Unha vez acadado dito equilibrio analízase a mestura encontrando namesma 0,150 moles de dióxido de sofre. Calcular a cantidade de trióxido de sofre formado e a constante de equilibrio Kc e Kp. 3.-A 250 ºC e unha atmosfera de presión total o 80% do pentacloruro defósforo está disociado en tricloruro de fósforo e cloro. Todas as especies están en estado gasoso. Calcular Kp. 4.-O valor do pH dunha disolución acuosa de ácido acético é 2,9. Calcular a molaridade e ograo de disociación do ácido acético. Ka=1,8 10-5. Que molaridade tería unha disolución de ácido clorhídrico para ter o mesmo valor de pH que a de acético desta cuestión. 5.-Describe como determinarías aconcentración dunha disolución acuosa de hidróxido de sodio se dispós dunha disolución de ácido sulfúrico de concentración coñecida. Calcula dita concentración se na valoración de 25 cm3 de hidróxidode sodio consumíronse 37,5 cm3 de ácido sulfúrico 0,50M. 6.-Razoar cualitativamente se as disolucións acuosas das sales que se indican serán ácidas, básicas ou neutras: Bromuro de potasio, nitrato deamonio, carbonato de sodio, acetato potásico. Escribe os equilibrios correspondentes. 7.-O produto de solubilidade do hidróxido de magnesio é 1,2 10-11 , a 25 ºC. Calcula a solubilidade de dito óxidoa) en auga pura; b)en unha disolución de hidróxido de sodio de pH 12. 8.-Cando a unha disolución acuosa de cloruro de magnesio se lle engade outra de hidróxido de sodio fórmase un precipitado...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Quimica quimica
  • quimicos y quimica
  • Quimica
  • Quimico
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica
  • Quimica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS