Questionarios usados en personalidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2279 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY (STAI)
Nom original: “State – Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation Questionnaire)”
Autor: C.D. Spielberger, R.L. Gorsuch i R.E. Lushene.
Nom adaptació espanyola: “STAI Cuestionario de Ansiedad Estado – Rasgo”.
Aplicació: adolescents i adults amb nivell cultural mínim per entendre instruccions i enunciats.
Tipificació: mostres d’escolars d’ambdós gèneres,població general d’adults i informació estadística de grups clínics.
PART TEÒRICA:
La finalitat de l’STAI és mesurar de forma objectiva l’ansietat, tant d’estat com de tret.
* Ansietat Estat (A/E): estat o condició emocional transitòria de l’individu quan s’enfronta a una situació que percep com a perillosa o amenaçant. Pot variar al llarg del temps fluctuar en intensitat.
* Componentsubjectiu: percepció conscient de sentiments de por, aprensió i tensió.
* Component fisiològic: activació del sistema nerviós autònom.
* Ansietat Tret (A/R): disposició estable a percebre un ampli conjunt d’estímuls com a perillosos i de situacions com a amenaçadores. De naturalesa dimensional, segons sigui el nivell d’ansietat tret, així serà el valor d’amenaça que el subjecte atribueixa la situació estressant i la intensitat i freqüència de les reaccions d’ansietat que presenta en aquestes situacions.
El grau d’ansietat tret influeix sobre el nivell d’ansietat davant les situacions. Més ansietat tret, més ansietat estat.
L’estat d’ansietat ve determinat pel nivell d’ansietat tret que caracteritza l’individu, i el valor d’estrès de la situació. Segons Spielberger, dos tipusde situacions generadores d’estrès: amenaça de perill físic i amenaça a l’autoestima.
CONSTRUCCIÓ DE L’INSTRUMENT:
Els ítems que presentessin relació amb ítems d’altres instruments d’ansietat ja validats serien útils per mesurar l’ansietat. La majoria d’instruments mesuraven ansietat tret i es van redactar nous ítems que mesuressin tant el tret com l’estat, el resultat va ser una única escala ambels mateixos ítems però amb diferents instruccions d’aplicació.
Alguns ítems no funcionaven bé com a mesura de les dues variables. Fins i tot modificant les normes d’aplicació no s’eliminaven bé les connotacions tret o estat d’alguns elements.
Es va modificar l’estratègia i es van agafar els ítems que millor mesuraven l’ansietat estat i aquells altres que millor mesuressin l’ansietat tret.Aquesta va ser la versió X.
DESCRIPCIÓ DE LES ESCALES:
L’escala d’ansietat estat consta de 20 frases de com se sent en un moment determinat.
L’ansietat tret consta també de 20 frases de com se sent generalment.
PROPIETATS PSICOMÈTRIQUES:
Versió original americana:
Mostra de 7100 subjectes: alumnes d’ensenyament secundari i universitari, pacients de neuropsiquiatria i de medicina general icirugia, i presoners joves.
Fiabilitat: es calcularen coeficients α (Consistència Interna) a les mostres d’estudiants. Els índexs trobats en els subjectes normals són bastant bons i això ens dóna una indicació de l’homogeneïtat dels elements de l’inventari.
Validesa: es varen obtenir índexs de Validesa Concurrent correlacionant l’STAI (tret) amb la Escala de Ansiedad de Cattell i col·laboradors(IPAT), la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor (TMAS) i el Inventario de Adjetivos de Afectos de Zuckerman (AACL). Els tres mesuren constructes semblants i poden utilitzar-se com a mesures alternatives d’ansietat.
Adaptació espanyola:
Mostra de 1282 subjectes: estudiants de secundària, homes i dones; grup d’homes de professions diverses; grup de dones de professions diverses; i casos clínics. Edatmitjana: 24,45 i desviació típica SD=10,18.
Fiabilitat: els índexs de Consistència Interna són acceptables. Utilitzant una mostra més àmplia es va calcular la fiabilitat pel procediment de les dues meitats (ítems parells es correlacionen amb ítems senars). Mesura l’homogeneïtat dels elements de l’instrument.
Els índexs de Fiabilitat s’assemblen als obtinguts a la versió original.
Validesa:...
tracking img