Quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (923 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 2:
Tècniques de separació
de mescles
Pràctica 2:
Tècniques de separació
de mescles

1-Objectiu de la Pràctica
L’objectiu d’aquesta pràctica és conèixer i saber aplicar tècniques deseparació de mescles de dues o més substàncies en els casos següents:
* Mescles de sòlids
* Mescles de sòlids i líquids
* Mescles de líquids

2-Mescles de sòlids
2.1-Separació perdissolució
Es mesclen sobre una quartilla quantitats iguals de clorur de sodi (NaCl) i carbonat de calci (CaCO3), aproximadament 1g de cada substància.
La mescla es passa a un tub d’assaig i es posaaigua destil·lada fins a la meitat. Es remena el contingut del tub i es filtra.

Per comprovar la presència d’ions clorur, Cl-, en el tub d’assaig, s’ afegeix gota a gota una solució de nitrat de plom(II), Pb(NO3)2. Llavors apareix un precipitat, el Clorur de plom (II), és a dir, s’ha donat una reacció de precipitació:
NaCL(aq) + PbNO3(aq) → NaNO3(aq) + PbCl2(s)

Es deixa sedimentar elprecipitat que s’ha format i decantar les aigües mare. S’afegeix al tub d’assaig una mica d’aigua i s’escalfa fins que comenci a bullir i es redissolgui el precipitat. Llavors es deixa refredar i s’observaque el contingut del tub es torna translúcid i d’un color blanquinós.

2.1-Separació per flotació
Es mesclen sobre una quartilla una petita quantitat de mini, Pb3O4 i 1 g de sulfat de calci, CaSO4.La mescla es passa a un tub d’assaig i s’afegeix aigua fins a la meitat.
Es remena el contingut del tub.
S’afegeix al tub 2-3 cm3 de petroli, es tornar a remenar el contingut del tub i es deixareposar uns minuts.

El mini s’ha dissolt amb el petroli ja que és una substància apolar i les substàncies apolars es dissolen molt bé en dissolvents orgànics com el petroli. El sulfat de calci estàdissolt en l’aigua en forma d’ions ja que és una sal i, per tant, està formada per ions (Ca+2, SO4-2).

Com el petroli és menys dens que l’aigua aquest puja i com el mini està dissolt en el...