Quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2712 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Àcid-Base

Equilibris àcid-base
1. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) CH3COOH 0,1 mol L-1 b) CH3COONa 0,1 mol L-1 c) HCOOH 0,001 mol L-1 R: a) 2,88; b) 8,87; c) 3,47 2. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) 0,1 mol L-1 en HCl i 0,1 mol L-1 en CH3COOH b) 0,1 mol L-1 en HCOOH i 0,1 mol L-1 en CH3COOH R: a) 1,00; b) 2,35 3. Determineu el pH de les dissolucions següents: a)NH4NO3 0,1 mol L-1 b) HCOONH4 0,1 mol L-1 R: a) 5,12; b) 6,50 4. Determineu el pH de les dissolucions següents: a) NaHCO3 0,1 mol L-1 b) (COOH)(COOK)C6H4 0,1 mol L-1 R: a) 8,34; b) 4,18 5. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) H3PO4 0,1 mol L-1 b) Na3PO4 0,1 mol L-1 R: a) 1,63; b) 12,56 6. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) NH4HCO3 0,1 mol L-1 b) NH4H2BO3 0,1 mol L-1 R: a)7,78; b) 9,24 7. Calculeu el pH de les dissolucions següents: a) NH4H2PO4 0,1 mol L-1 b) (NH4)2HPO4 0,1 mol L-1 R: a) 4,68; b) 8,07 8. a) Quants mL d’acetat de sodi 0,1 mol L-1 s’han d’afegir a 10 mL d’àcid acètic 0,1 mol L-1 per tal d’obtenir una dissolució amortidora de pH 5,00? b) Quants mL d’hidròxid de sodi 0,1 mol L-1 caldria afegir a 10 mL d’àcid acètic per a obtenir el mateix pH? c) Quinhauria de ser el volum d’NH3 0,1 mol L-1? Justifiqueu els resultats obtinguts. R: a) 17,78 mL; b) 6,40 mL; c) 6,40 mL 9. Calculeu la relació molar entre NaOH i àcid cítric necessària per a obtenir un tampó

Àcid-Base fisiològic de pH 6,40. R: 5 NaOH / 2 àcid cítric 10. Calculeu el pH de la dissolució que resulta de mesclar 25 mL de NaH2PO4 0,1 mol L-1 i 10 mL de NaOH 0,1 mol L-1. R: 7,03 11.Quants mL de NaOH 0,1 mol L-1 caldria afegir a 25 mL de H3PO4 0,1 mol L-1 per a obtenir una dissolució amortidora de pH 7,00? R: 34,5 mL 12. A 25 mL d’una solució d’àcid maleic 0,1 mol L-1 s’hi afegeixen 25 mL d’una dissolució 0,2 mol L-1 de NH3. Calculeu el pH de la dissolució resultant. R: 7,58 13. a) Quants mL d’HCl 0,2 mol L-1 s’han d’afegir a 50 mL d’etilendiamina (NH2CH2CH2NH2=B) 0,05 mol L-1per a obtenir una solució amortidora de pH 7,20 ? b) Indiqueu si és possible obtenir una solució amortidora de pH 5,0 a partir de solucions d’etilendiamina i HCl. Justifiqueu la resposta. R: a) 21,2 mL; b) No 14. Calculeu el volum d’NaOH 0,1 mol L-1 que cal afegir a 25 mL d’una solució que és 0,1 mol L-1 d’àcid acètic i 0,1 mol L-1 en àcid fòrmic per tal d’obtenir una solució amortidora de pH 4,25.R: 25,0 mL 15. Calculeu el pH de les solucions que s’obtenen en mesclar 50 mL d’una solució 0,1 mol L-1 d’un àcid tripròtic H3A (pK1=4, pK2=7, pK3=10) amb el següents volums d’NaOH 0,1 mol L-1: 25 mL; b) 50 mL; c) 75 mL; d) 100 mL; e) 125 mL; f) 150 mL; g) 200 mL. R: a) 4,00; b) 5,50; c) 7,00; d) 8,50; e) 10,00; f) 11,19; g) 12,30 16. Calculeu el pH de una solució que s’obté en mesclar 50 mL d’unasolució d’hidrogenftalat de potassi 0,1 mol L-1 amb a) 25 mL de HCl 0,1 mol L-1 i b) 25 mL de HCl 0,2 mol L-1. R: a) 2,95; b) 2,06

Àcid-Base

Corbes de valoració
17. Es dissolen 0,610 g d'àcid benzoic en 500 mL d'aigua i es valoren amb NaOH 0,5000 mol L-1. Representeu la corba de valoració. Proposeu un indicador que sigui adequat per a aquesta valoració. Negligiu l’efecte de la dilució. R:F 0 0,5 0,9 0,99 1 1,01 1,1 1,5 2 pH 3,11 4,18 5,13 6,18 8,09 10,00 11,00 11,70 12,00 Indicador de viratge en zona neutra o alcalina, p. ex. la fenolftaleïna. 18. Calculeu la corba de valoració que s'obté quan es valoren 50 mL d'àcid dicloroacètic 0,05 mol L-1 amb una solució 0,5 mol L-1 de NaOH. Negligiu l'efecte de la dilució. R: F pH 0 1,51 0,5 1,85 0,9 2,59 0,99 3,60 1 7,15 1,01 1,1 1,5 210,70 11,70 12,40 12,70

19. Una solució 0,01 mol L-1 de NaH2BO3 es valora amb HCl. Calculeu la corba de valoració. R: F pH 0 10,62 0,5 9,24 0,9 8,29 0,99 7,24 1 5,62 1,01 4,00 1,1 3,00 1,5 2,30 2 2,00

20. Una solució 0,1 mol L-1 d'H3PO4 es valora amb NaOH. Calculeu la corba de valoració. R: F pH F pH 0 1,63 1,99 9,21 0,5 2,25 2 9,73 0,9 3,14 2,01 0,99 4,18 2,1 1 4,69 2,5 1,01 5,21 3 1,1 6,26...
tracking img