Ramon llull

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RAMON LLULL
Característiques.
- Ramon Llull és autor d'una obra immensa.
- Va escriure prop de tres-cents llibres en català, llatí i àrab.
- Va tractar pràcticament tots els camps del saber (filosofia, astronimia, teologia, matemátiques, medicina, etc...).
- Va desenvolupar un sistema personal de pensament (“Ars”).
- Va ser el primer europeu a escriure en llengua romànicaexclusivament en llatí.
- Va ser també practicament el primer europeu a escriure novel·les en prosa sobre temes contemporanis.
- I tota aquesta obra la va elaborar al mateix temps que viatjara constantment arreu d'Europa i del nord d'Africa per a difondre la seva obra i complir el seu programa de conversió dels infidels i de renovació de la cristiandat, la principal tasca a la qualconsagrà la seua vida.
Aquest programa fou presentat a papes, reis, sultans i universitats per a que l'ajudaren en la seua missió...

Apunts biográfics.
Aquesta vida i aquesta obra no es poden entendre si no es té en compte el món d'on provenia Llull. Quan va nàixer, entre el 1232 – 1235, Mallorca feia poc temps que havia estat conquerida per Jaume I. La familia de Llull provenia de Barcelonai ell pertanyia a la primera generació de cristians nascuts a l'illa. Més d'una tercera part de la població mallorquina era musulmana.

L'interés de Llull per la conversió dels infidels s'explica perquè va nàixer en un país on els problemes derivats del contacte entre gents de cultura, llengua i religions diferents es plantejava i es vivia constantment.

Cap a trenta anys despresde sofrir una crisi, tradicionalment anomenada “la conversió”, Llull va abandonar la vida cortesana, la dona i els fills, i va decidir dedicar la seua vida a difondre un sistema de pensament nou que permetria convertir els infidels al cristianisme.

El 1311, una mica abans de fer huitanta anys, Llull va dictar en llatí una autobiografia, titulada Vita coetanea.

El pensament de RamonLlull.
L'Ars no era un cost de doctrina, sinó una técnica de pensament de base lògica i matemática.

En el pensament medieval el món es veia com una manifestació de Déu, i per aixó es deia que el món era com un llibre en què se'n podia veure la imatge. El propósit de Llull era demostrar que les grans veritats cristianes deriven de l'estructura mateixa de l'univers.

L'Ars, pertant, és un sistema d'explicació de la realitat que condueix a l'acceptació necessària del Deu cristiá com a única raó de totes les coses. I com que els principis fonamentals de l'univers es podien aplicar a qualsevol ciéncia.

L'obra literaria.
a)Finalitat
Llull sempre va concebre la literatura com un instrument de divulgació del seu pensament, com una manera d'atraure l'atenciód'un públic més ampli. De fet, moltes de les obres literaries de Llull representen un esforç enorme de divulgació de la ciència de la seua època.

Quan considerem el valor literari de l'obra de Ramon Lull, dos grups atrauen de seguida la nostra atenció. D'una banda, els llibres que tenen forma novel·lesca.

Ramon Llull va escriure en català dues obres narratives extenses, ElBlanquerna i el Llibre de les meravelles.

El caràcter novel·lesc és en el Fèlix i en el Blanquerna on es troba més acusat. Són obres amb protagonista, acció, escenari canviant i desenllaç; en elles és on Llull acumula amb més complaença els recursos de la seva tècnica literària.

b)Fèlix o llibre de les meravelles.
Ramon Lull va escriure aquesta novel·la de caracter didáctic durant laseua primera estada a París.

El seu protagonista Fèlix es un pelegrí que després d'avandonar els seus pares es dedicà a viatjar pe'l món meravellanse de la creació, cosa que l'ayuda a arribar al coneixement de Déu.
Aquesta observació de la realitat, però, li permet descobrir també amb dolorosa sorpresa la distáncia que separa la conducta humana ( amb les seues variades formes i...
tracking img