Redes sociales

Redes sociales y sociolingüística
Félix Requena Santos
Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Políticas, Campus Sur Universidade de Santiago deCompostela 15782 - Santiago, Spain frequena@arrakis.es

Antonio Manuel Ávila Muñoz
Universidad de Málaga
Area de Lingüística General Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Málaga Campus deTeatinos 29071 - Málaga, Spain amavila@uma.es

Title: Social networks and sociolinguistics Abstract
In this paper we review the concept of social network and its usefulness for speech analysis. Thestudy of networks is a very useful tool for the approach to vernacular variation within speech communities. Networks are not disruptive with the relations previously established among individuals.Thus, it proves to be an essential method for the study of mutual influences among participants in communicative events. By means of particular investigations, we definitely settle that the processesof variation, influence and rejection among speakers can be clearly explained with the help of social network approach. Key words: social network, sociolinguistics.

Resumo
Neste traballo faise unrepaso do concepto de rede social e da súa utilidade na análise lingüística. A análise de redes é unha ferramenta moi útil para o estudio das variacións vernaculares que se producen no seo doscolectivos de falantes. As redes non distorsionan as rela-

Copyright © Estudios de Sociolingüística 3(1), 2002, pp. 71-90

FÉLIX REQUENA SANTOS & ANTONIO MANUEL ÁVILA MUÑOZ

cións que previamenteexisten entre os individuos, co que se mostra como unha metodoloxía fundamental para o estudio das influencias mutuas entre os participantes no proceso comunicativo. A través de investigaciónsconcretas, demóstrase cómo os procesos de variación, influencia e rexeitamento entre os falantes se poden explicar moito mellor coa axuda da metodoloxía de redes sociais. Palabras clave: rede social,...
tracking img