Regimen juridico de la propiedad horizontal

Páginas: 79 (19750 palabras) Publicado: 8 de octubre de 2010
Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
Régimen jurídico de la Propiedad Horizontal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

LLEI 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (Pàg. 23167)
DiarioOficial de la Generalidad de Cataluña
DOGC núm. 4640 - 24/05/2006

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEY 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales. (Pág. 23167)
...

Capítol III
Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
Secció primera
Disposicions generals
Subsecció primera
Configuració de la comunitat
Article 553-1. Definició
1.El règim jurídic de la propietat horitzontal confereix als propietaris el dret de propietat en exclusiva sobre els elements privatius i en comunitat amb els altres en els elements comuns.
2. El règim jurídic de la propietat horitzontal comporta:
a) L'existència, present o futura, de dos titulars o més de la propietat d'un immoble unitari compost d'elements privatius i elements comuns, elsquals resten vinculats entre ells per la quota.
b) La configuració d'una organització per a l'exercici dels drets i el compliment dels deures dels propietaris.
c) L'exclusió de l'acció de divisió i dels drets d'adquisició preferent de caràcter legal entre propietaris de diferents apartaments. Aquesta exclusió no afecta les situacions de propietat proindivisa d'un apartament determinat.
Article553-2. Objecte
1. Poden ésser objecte de propietat horitzontal els edificis, fins i tot en construcció, en els quals coexisteixin elements privatius constituïts per habitatges, locals o espais físics susceptibles d'independència funcional i d'atribució exclusiva a diferents propietaris, amb elements comuns, necessaris per a l'ús i el gaudi adequat dels privatius, la propietat dels quals els quedaadscrita de manera inseparable.
2. Es pot constituir un règim de propietat horitzontal en els casos de ports esportius amb relació als punts d'amarratge, de mercats amb relació a les parades, d'urbanitzacions amb relació a les parcel•les i de cementiris amb relació a les sepultures i en altres de semblants, que es regeixen per les normes generals d'aquest capítol adaptades a la naturalesa específicade cada cas i per la normativa administrativa que els és aplicable.
Article 553-3. Quota
1. La quota de participació:
a) Determina i concreta la relació dels drets sobre els béns privatius amb els drets sobre els béns comuns.
b) Serveix de mòdul per a fixar la participació en les càrregues, els beneficis, la gestió i el govern de la comunitat i els drets dels propietaris en cas d'extinciódel règim.
c) Estableix la distribució de les despeses i el repartiment dels ingressos, llevat de pacte en contra.
2. Les quotes de participació corresponents als elements privatius es precisen en centèsims i s'assignen de manera proporcional a llurs superfícies, tenint en compte l'ús i la destinació i les altres dades físiques i jurídiques dels béns que integren la comunitat.
3. Es podenestablir, a més de la quota general, quotes especials per a despeses determinades.
4. Les quotes es determinen i es modifiquen per acord unànime dels propietaris o, si aquest no és possible, per l'autoritat judicial si les lleis o els estatuts no estableixen una altra cosa.
Article 553-4. Crèdits i deutes
1. Tots els propietaris són titulars mancomunats tant dels crèdits constituïts a favor de lacomunitat com de les obligacions contretes vàlidament en la seva gestió, d'acord amb les quotes de participació respectives.
2. La quantia de la contribució de cada propietari o propietària a les despeses comunes és la que resulta de l'acord de la junta i de la liquidació del deute segons la quota de participació.
Article 553-5. Afectació real
1. Els elements privatius estan afectats amb caràcter...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
  • NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA
  • La Propiedad Horizontal
  • Propiedad Horizontal
  • Propiedad Horizontal
  • PROPIEDAD HORIZONTAL
  • Propiedad horizontal
  • La Propiedad Horizontal

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS