Reial decret

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (544 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1). Què diu sobre el primer cicle de l’Educació Infantil?

L’Educació Infantil té com a principal finalitat contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social, intel·lectual dels infants encooperació amb les famílies. En aquesta etapa s’estableixen les bases per al desenvolupament personal i social i s’integren aprenentatges que són la base del desenvolupament de competències per a totl’alumnat.


2). Estableix alguna diferència entre el 1r i 2n cicle?

En aquesta etapa s’ordena en dos cicles. El primer és fins als 3 anys i el segon dels 3 als 6 anys. L’Educació Infantil és decaràcter voluntari i el segon d’aquesta etapa educativa serà gratuït.

Els centres docents desenvoluparan i completaran els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil i el currículum delsegon cicle establerts per les administracions educatives, concreció que formarà part de la proposta pedagògica.


3). Quins apartats han d’especificar les administracions?

Les administracionseducatives determinaran els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil.
Les administracions educatives establiran el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil del queformaran part els ensenyaments mínims fixats en aquest reial decret.

La regulación que realicen las administraciones educativas, deberá incluir los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación,si bien la agrupación en bloques establecida en este real decreto, tiene como finalidad la presentación de los contenidos de forma coherente
Les administracions educatives establiranprocediments que permetin identificar aquelles característiques que puguin tenir incidència a l’evolució escolar dels nens i nenes. Així mateix facilitaran la coordinació dels sectors que intervinguin al’atenció d’aquest alumnat.

Les administracions educatives fomentaran l’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres, afavoriran el treball en equip del professorat i la seva activitat...