Requisits per ser bomber

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1178 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
REQUISITS PER SER BOMBER
Per on començar? - Informació vària per opositar a Bomber
Escrit per alasko


Per aquells que voleu ser bombers us presentem els requisits requerits publicats a la convocatòria de Barcelona 2010.
Tingueu en compte que aquests requisits poden variar segons convocatòria tot i que a trets generals acostumen a mentenir-se més o menys constants.


• a) Tenirla nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

• b) Posseir títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a la formació professional deprimer grau o un altre equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministerio de Educación Política Social y Deporte.

• c) Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.

• d) Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m

• e) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilacióforçosa en la data de finalització de la presentació d’instàncies

• f) Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública

• g) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir de la categoriaC, mentre es mantingui relació laboral amb el SPEIS. Les excepcionalitats seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua carnet per esgotament dels punts)

• h) Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessà-ries per realitzar les proves físiques que recull l’annex II d’aquestes bases. Aquest certificat serà imprescindible presentar-lo en el moment quetinguin lloc les proves Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5766 – 30.11.2010 87765Administració localhttp://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298XDL B-38014-2077físiques. La no presentació o la presentació de qualsevol altre document que no sigui el certificat mèdic oficial en l’imprès oficial serà motiu d’exclusió del procés de selecció.

Recomanem fervorosament que per orientar-vosamb major fidelitat us repasseu les bases complertes de les últimes convocatòries publicades.
Us adjuntem link de les últimes a data d'Avui.

Bombers Barcelona 2010: www.bombers.es/bombers-oposicions/archivos_varios/bases/barna2010.pdf

GENE 76/09 : www.bombers.es/bombers-oposicions/archivos_varios/bases/gene7609.pdf
TEMARI BOMBERS GENERALITAT ADAMS

PREU : 56 €Páginas: 648
TRANSPORT: 5€ Agència 24/48 hores)
Format: 17 x 24

Edició/ I.S.B.N: 978-84-9943-451-3


A Bombers.es Som distribuidors d'ADAMS. En lloc el trobaràs més barat per què tenen un preu de venta al públic marcat. Amb nosaltres però, col.labores amb el manteniment de la plana.


CONTINGUT: Nova edició actualitzada del nostre Temari per a la preparació de les proves selectives d’accésal Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, on es desenvolupen les matèries jurídiques (Dret constitucional, autonòmic, sectorial) i aquelles relacionades amb el desenvolupament de les tasques de prevenció i extinció d’incendis (teoria del foc, primers auxilis, mecànica, etc.) que s’exigeixen al programa oficial d’aquest cos, publicat mitjançant anunci de la Generalitat (DOGC núm. 5470 de23/09/2009).
A més, per tal que el lector pugui fer-se una idea de la importància relativa dels temes i del seu nivell d’aprofundiment, s’inclouen preguntes tipus examen al final de cadascun d’ells.
Índice:
Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola. Estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana....
tracking img