Resum moviments socials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2010 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els moviments social a la Catalunya contemporània

Enric Prat (coord.)

El llibre fa un recorregut pels moviments socials més destacats que han aparegut a la Catalunya contemporània.
Cal tenir en compte que cada tema que tracta el llibre ha estat escrit per un autor/a diferent, amb la qual cosa la visió ideològica de la situació pot variar, tot i això sembla ser que tots els autorscomparteixen una línia similar.
Els diferents moviments socials que tracte el llibre son: el moviment obrer, el moviment veïnal, el feminisme, el moviment d’alliberament sexual, el moviment ecologista, el moviment per la pau, l’antimilitarisme i insubmissió, el moviment de les okupacions, i els moviments de resistència global.
A continuació i per motius d’espai es tractaran només alguns d’aquests.

Elmoviment obrer:

El llibre analitza el moviment obrer a l’estat espanyol centrant-se en el període que va des de la segona meitat de l’etapa franquista fins a l’actualitat, com aquest moviment va anar prenent força a mida que el regim franquista anava minvant i durant el període de Transició.

Es destaca com el moviment obrer va ser pioner pel que fa a la consolidació com a moviment social, ala seva acció i a la capacitat d’aglutinar militants, també es molt interessant el fenomen consistent en l’implicació de persones no treballadores e inclòs no provenents de classe obrera en aquesta lluita.

Es curiós com l’autor del text no fa referència a sindicats i agrupacions obreres de caire llibertari i en canvi s’explaia amb sindicats més moderats com CCOO.
En concret la CNT,especialment a Catalunya, pren una importància capdal i es un referent de la lluita obrera, ja avanç del franquisme, no obstant això, no es menciona la seva lluita i ni tan sols es fa referència al seu nom
Una altre element que obvia l’autor es l’ús de l’acció directa violenta, que per sort o per desgracia, va ser una eina més en mans d’importants sectors del moviment obrer.
Sense dir que aquestessiguin les motivacions del autor al no incloure aquestes realitats en el text, aquesta tendència a no tenir en compte a determinats actors actius en la historia de l’estat espanyol, sovint ha anat lligada al peculiar procés de transició de l’estat espanyol.

El moviment ecologista

Ja des de l’inici del capítol, l’autor posa de manifest les ànsies de canvi social i econòmic intrinsciques al’essència del moviment ecologista. A Catalunya al igual que a la resta del mont occidental, el moviment llibertari del S XIX ja mostrava les seves inquietuds ecològiques. En el cas de Catalunya això es fa evident analitzant publicacions anarquistes com El productor o Blanca .

El text planteja la aparició del moviment ecologista a partir de les revoltes i moviment del maig del 68, i apunta que elsprimers grups ecologistes van aparèixer a estats units a finals dels anys 70.

L’autor analitza l’evolució del moviment ecologista a partir de l’anàlisi de tres dimensions diferents: la reivindicativa, la política i la científica/cultural

Pel que fa a la primera dimensió esmentada, l’autor afirma que el moviment a Catalunya s’ha caracteritzat per tenir un determinat nombre ( 9 ) de fronts oberts anivell reivindicatiu a partir dels quals s’ha estructurat el moviment. Alguns exemples d’aquests fronts que comenta l’autor son el de la denuncia de l’ús d’energia nuclear o de la massificació del turisme.
A nivell polític l’autor posa èmfasis en l’institucionalització i a la constitució com a partit polític de bona part del moviment.
Per últim, la dimensió cultural i/o científica escaracteritza pel gran suport que ha tingut des de sectors amb reconeguts coneixements científics com periodistes, biòlegs investigadors...

Pel que fa a la forta institucionalització del moviment a Catalunya, l’emmarca en 3 eixos que corresponen a la creació d’institucions publiques ambientals, els processos participatius promoguts per ajuntaments i l’incorporació de propostes ecologistes en el...
tracking img