Resumen cardiovascular

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3051 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR

INDEXFISIOLOGIA DEL COR


COR COM A BOMBA: ACTIVITAT MECÀNICA DEL COR
• Tipus de fibres musculars cardíaques
• El múscul cadíac com a sinciti.GAP junctions.
• Potenical d´Acció cardíac. Acoplament excitació-contracció
• El cicle cardíac. Sístole i diàstole. Dèbit cardíac.
• Vàlvules cardíaques.
• Precàrrega ipostcàrrega.Regulació del bombeig cardíac.

RITME CARDÍAC: EXCITACIÓ RÍTMICA DEL COR

• Sistema d´excitació i conducció especialitzat
• Node sinusal, node AV, Fibres de Purkinje
• Regulació pel sist.nerviós autònom

ECG normal

FISIOLOGIA VASCULAR

• Introducció. Funcions generals de la circulació
• Parts del sistema vascular.
•Principis bàsics de la fisiologia circulatòria
• Les resistències vasculars, la pressió, el flux. Llei d´Ohm.
• Flux laminar i flux turbulent. Factors que modifiquen flux.
• Distensibilitat vascular.
• Pulsacions de la Pr.arterial. Transmissió de l´ona de pressió.
• Sistema venós. Venes com a reservori.
• Microcirculació. Arterioles, capil.lars, vènules.Sist.limfàtic.
• Mecanismes de regulació de la circulació.
Sinciti, discs intercalars, GAP Junctions


Discs intercalars: punt on les membranes de 2 cèl.lules
estan fuisonades, comunicades, amb una mena de porus.
Aquesta unió comunicant es diu GAP JUNCTION.
Fibres miocàrdiques comunicades: permet que circulin
els ions, les molècules. MOLT IMPORTANT perquè...
Es pot transmetre lacorrent elèctrica que desencadena
la contracció de totes les cèl.lules pràcticament simultànea.
La corrent elèctrica no és més que una circulació d´ions,
passen d´una fibra a l´altra pels discs intercalars, les
GAP JUNCTIONS.

POTENCIAL D´ACCIÓ DEL MÚSCUL CARDÍAC


• Abans de contracció (força), despolarització (electricitat).
• Cèl.lula en “repòs” té càrrega negativa =polaritzada.
• Cèl. excitada té càrrega positiva = despolaritzada.
• El moviment de ions (àtoms/molècules amb càrrega) que produeix l´excitació (que la cèl.lula passi de negativa a positiva) s´anomena Potencial d´Acció.
6. Excitació d´una cèl porta a la despol de cèls adjacents
7. Per què? Sinciti, Discs Intercalars, GAP Junctions.
8. Despolartizació: entren ions + adins de la cèl: Na+, Ca++
9. Com? Canals de Sodi (ràpids), canals de Calci (lents):
permeten pas dels ions des del l.extracel cap a dins de la cèl.
10. Els canals lents de calci responsables despolarització més llarga
que múscul esquelètic i cèls. Nervioses: la contracció del cor
també és més llarga que la del múscul esquelètic.
11. Després de despolarització,repolarització.
12. Repolarització: cèl.miocàrdica torna a càrrega negativa.
13. Com? Sortida de K+ de dins cap a fora de la cèl.
14. Després intercanvi de Na+ - K+ i la cèl. torna a “repòs”.
15. Per tant: 1)Despolarització: canals ràpids de Na+
canals lents de Ca++
2)Repolarització: canals de K+intercanvi Na+ - K+
El calci no només als ossos!!! Molt important al cor perquè:
1)És responsable de la segona part de la despol.
2)En ser la despol més llarga també la contracció dura més.
3)És responsable d´iniciar les reaccions que generen la contracció.
Per tant,
• Paper en l´electricitat (potenciald´acció)
• Paper en la contracció (cor com a bomba)
Què és el PERIODE REFRACTARI?
• Temps durant el qual la cèl. no es pot despolaritzar, excitar
• PR Absolut: per més gran que sigui l´estímul impossible despol.
• PR Relatiu: un estímul superior al normal pot despolaritzar la cèl.
ACOPLAMENT EXCITACIÓ-CONTRACCIÓ

El PA es produeix a la membrana cel., on hi ha els...
tracking img