Resumen de ecosistemas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1008 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resum Biologia temes d'ecologia
Biodeiversitat:
la biodiversitat o diversitat biologica es la varietat d'essers viu que existeix en un lloc. La biodiversitat que hi ha al nostre planeta és el resultat dels 3.800 milions d'anys d'evolució transcorreguts des que va apareixer la primera cèl·lula viva.

Biodiversitat genetica o intraespecifica: es la diversitat que hi ha entre individus de lamateixa especie a causa de la diversitat dels gens al·lels. A mesura de major quantitat de genotips hi ha una major probabilitat de superviencia

Biodiversitat específica: es diversitat de les diferents especies que hi poden haver en un ecosistema. A mesura que hi ha mes varietat mes interrelacions e spodne establir dins d'un ecosistema i per tant es menor l'efecte que pot tenir la desapariciód'una especie .

Biodiversitat d'ecosistemes: es la varietat d'ecosistemes que hi ha a la biosfera. A mesura que augmenta aquesta biodiversitat, més porbabilitats hi ha que la vida perduri en el planeta ja que amb més varietat, més porbabilitats hi ha que un especie s'adapti correctament. Com que podem afirmar que tots els ecosistemes estan units podem parlar de la biocenosis de la biosfera.Perdua d ela biodiversitat:
Deuen existir uns 10 milions d'especies. Tot i així se sap que estem en un procés d eperdua de biodiversitat creixent, que coincideix amb l'araició de l'ésser humà i l'impacte que ha produit en la biosfera. Cada any s'extingueixen unes 10mil, es a dir, que la taxa d'exitinció anual actual es de 0,1% i aixo suposa en uns 500 anys perdre la meitat de de les especiesactuals.
Per prevenir la perdua es proposa el principi de desenvolupament sostenibleque consisteix en deixar de tractar el medi ambient com un aspecte extern i considerar de mantenirlo com l'element imprescindible que es. I el principi de precaució que consiteix en redir qualsevol impacte sobre el medi ambient.

Definicions:
Biocenosi: l es el conjunt de totes les poblacions que viuen en unmateix lloc.
Població: es el conjunt d'individus de la mateixa especie que habiten en un mateix lloc i un mateix moment
Biòtop: és el conjunt gormat pel medi, el substrat i els factors ambientals abiòtics que afecten als éssers vius Pot tenir variació entre el medi aquàtic i el aeri.
L'ecosistema: es el conjunt de diferents especies que viuen en un entorn fisic comú, les funcions de les quals escomplementen en un grau variable.

Dins la biocenosi hi han dos tipus de relacions:
Intraespecífiques: són les relacions biòtiques que s'estableixenn entre els organismes de la mateixa espècie. Aqustesrelaciones poden ser temporals o durant un gran periode (relaciones pernnes). Poden ser benficioses anoemnades de coopreació o perjudicials tambe dit de competencia.
Interespecífiques: són lesrelacions biòtiques que s'estableixen en una comunitat entre individus d'especies diferents. Les relacions interespecífiques més importants són les següents:

De competencia interespecífica: es trata de la relació que tenen entre dos especies dle mateix nivell trofic per aconseguir el menjar, aquesta relacio es més forta quen suposem que el menjar es escás i dificil d'aconseguir.
Depredació: es larelació que hi ha entre el depredador i la seva presa, que un sobreviu a costa de la mort d'un altre. Pot ser que un individu pugui ser presa y alhora depredador.
Parasitisme: es la relació que s'estableix quan un individu anomenat parasit, viu a costa de substancies nutritives de l'altre individu, anomenat hoste al qual perjudica sense causar-li la mort a curt termini. Els parasits viuen al'interior de l'hoste com el cuc intestinal, s'anomenen endoparasits mentre que esl que viuen sobre el cos com els polls s'anomenen ectoparasits. Hi han parasits que només poden viure amb una vida paràsita permanent i altres poden fer una vida lliure.
Mutualisme: es l'associació constituida per dos o mes individus diferents especies anomenats consorts per beneficiarce mutument
Simbiosi: consisteix...
tracking img