Resumen historia española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2817 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 5: Transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX

Les transformacions de l'agricultura

1.1 La consolidació de la propietat privada de la terra
- Nova visió enfront de la propietat.
- Liquidació dels senyorius, primogenitures, bens comunals, mans mortes..
- Consolidació de la propietat privada.
- Reforma agrària liberal(1836):Progressistes al govern. Objectiu alliberar les terres de les traves que l'antic regim posava al desenvolupament de la propietat privada i de l'economia de mercat.
Avalada per:
La necessitat de millorar la producció agraria.
Per la resistència dels pagesos de a pagar els vells impostos
Voluntat de que els nous grups socials accedissin a la propietat i a la modernització de l'agricultura.La terra va passar a ser una mercaderia
Llibertats dels propietaris que van permetre posar les terres a disposició lliure dels propietaris

1.2. Els efectes de la reforma agraria
- L'abolició dels senyorius i dels drets jurisdiccionals no van ser un gran pas pels pagesos ja que els nobles encara disposaven de les seves terres i els feien treballar en aquestes a canvi s'un sou.Per tant els pagesos van lliurar-se de les rendes senyorials però la seva situació no va variar massa.
- La desvinculació i les desamortitzacions van suposar un entrevanc pels pagesos ja que els governs esperaven que les persones que no posseïen terres podrien accedir a elles, però va succeïr el contrari, van ser els senyors els que van ampliar els seus dominis.
- La desamortització nova ser un fracas ja que va ajudar al govern a subsistir davant la guerra, a fomentar el ferrocarril, a paliar el dèficit d'hisenda... I de forma modesta va augmentar la producció agricola.

1.3 Les noves formes de propietat a Catalunya
- Catalunya va seguir un cami diferent a la resta d'Espanya.
- La noblesa catalana es trobava en una situació baixa com a conseqüencia de la pujade preus i de l'oposició d'alguns pagesos a pagar les rendes. Va afavorir a la venda de les terres que van quedar en mans de la burgesia urbana.
- La desamortització no va suposar un traspas de propietats molt gran, ja que l'esglesia i els ajuntaments no disposaven de moltes terres.
- En les subhasta es va oferir la possibilitat als pagesos de redimir el cens i accedir a lapropietat, però no tots podien accedir-hi degut a la seva situació econòmica.
-Tots els fets que van succeïr van comportar al major control dels pagesos sobre les terres. A més els contractes de conreu a llarg termini permetien al pages l'apropiació de bona part del producte i van afavorir a la millora de la producció.
- Catalunya va ser superior a altres zones de l'estat.

1.4 Els limitsde creixement agrari espanyol
- La nova reforma liberal va afavorir a les terres conreades, ja que van passar de 10 a 16 milions d'hectarees conreades. Es va poder prescindir d'exportacions que van fer millorar l'economia.
- Es va produïr una expansió dels cereals fins al 80% del conreu espanyol. La vinya, el blat de moro i la patata van ser molt importants també. Retroces de laramaderia ovina, i, per contra augment de la porquina.
- Tot i la major producitvitat no hi havien les tecniques gaire avançades a diferència d'altres països europeus.
- El lent augment de la productivitat s'atribueix a un marc natural, però sobretot a una mala estructura de la propietat, que no fomentava a la millora tècnica.
- Minifundis: La producció insuficient, només per unafamilia.
- Latifundis: Propieris no interessats en invertir, només en extreure beneficis.

1.5 L'expansió agrícola catalana:
- L'augment del producte agrari va ser el resultat de l'especialització i l'intensificació de l'ús del sol que van estar afavorides per les transformacions de la propietat. Catalunya es va situar per sobre de la mitjana espanyola, però no al costat d'algunes...
tracking img