Resumen introducció a la publicitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1090 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PUBLICITAT
Màrqueting: la filosofia de gestió i direcció d’empreses l’objectiu del qual és crear, comunicar i lliurar productes i serveis que aportin valor als clients, i també entaular relacions que beneficiïn l’organització.
Publicitat: és un procés de comunicació de caràcter impersonal i controlat què pretén donar a conèixer un producte
Comunicació publicitària: és una informació persuasivaque es fonaments en les motivacions de les persones a les quals es dirigeix el seu missatge
Elements del procés de comunicació publicitària:
* Emissor: en publicitat, l’emissor s’anomena anunciant i és la persona, empresa o organització que transmet i finança l’anunci. També es poden considerar emissors les agències o estudis que han realitzat l’anunci.
* Receptor: és el públic objectiu(grup de persones o organitzacions) a qui l’anunciant dirigeix el seu missatge. També s’anomena target.
* Canal: són els mitjans de comunicació de masses utilitzats per difondre els missatges publicitaris.
* Codi: són els elements utilitzats en l’anunci per a cridar l’atenció del target.
* Resposta: és l’acció o actitud que l’anunciant vol provocar en el públic objectiu de l’anunci.* Missatge: s’anomena anunci i presenta diferents denominacions i formats en funció del canal per mitjà del qual es difondrà.
Identitat de l’anunciant (Emissor): és la representació del nom comercial i les marques d’una empresa a partir de les formes, els colors i les tipografies presents en tota la simbologia que aquesta utilitza
* Identitat visual
* Identitat verbal
*Identitat corporativa
Identitat corporativa: és el conjunt de característiques tangibles a partir de les quals l’empresa es comunica amb els consumidors
Imatge corporativa: é la percepció que el receptor del procés de comunicació publicitària té d’una empresa determinada
La marca: és el nom, el terme, el símbol o el disseny que s’assigna a un producte o a un servei.
* Nom o fonotip
* Logotip* Isotip (icones)
* Grafismes
* Identitat cromàtica
L’envàs: és l’única forma de contacte directe entre el fabricant i el consumidor i actua com a venedor silenciós, ja que transmet la imatge del producte i la firma del fabricant; permet la identificació i la diferenciació en una oferta
L’agència: les persones naturals o jurídiques que es dediquen professionalment, i de maneraorganitzada, a crear, preparar i executar publicitat per compte d’un anunciant
Tipus d’agència:
* Agències de serveis publicitaris
* Agències de serveis especialitzats (ex: assessorament publicitari; publicitat exterior…)
* Agències internes
* Agències de comunicació integra (màrqueting, relacions publiques, publicitat)
Departaments d’una agencia:
* Departament de compte (contacteamb el client)
* Departament de planificació estratègica
* Departament creatiu
* Departament de planificació de mitjans liderat per la figura del media planner. Ells s’ocupen d’analitzar quins són els mitjans més afins al target, determinen quina és la concentració i freqüència més adient per emetre els anuncis, compren els espais on s’inseriran i fan un seguiment de la seva difusió.* Departament d’investigació i màrqueting
* Departament financer
* Departament de tràfic (coordina tots els altres departaments)
* Departament de new business (comercials)
Mitjans publicitaris: són el vehicle o canal en els quals s’insereixen els anuncis.
Tipologies publicitàries:
* Publicitat convencional: mitjans tradicionals (tele, radio, internet, suports exteriors…)* Publicitat no convencional : Telefonia mòbil, videojocs, patrocini d’events
Tipus de publicitat:
* Segons el producte:
* Publicitat de productes tangibles: és aquella que es pot vincular als béns de consum i industrials
* Productes funcionals
* Productes de compra impuls (llaminadures, complements de moda)
* Productes de consum visible (cotxes, joies…)...
tracking img