Resumen introducción al derecho (catalán)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4291 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
DRET ( 2ª PART )

9. El compliment i l'incompliment de les obligacions:

El pagament: Pagar vol dir dur a terme la prestació pactada en el contracte

• Subjectes del pagament

o Actiu o creditor: és el que està legitimat per exigir el compliment de l'obligació

o Passiu o deutor: és el que està obligat a suportar les legitimes pretensions delsubjecte actiu

• Requisits objectius del pagament:

o La identitat: vol dir que el deutor no pot obligar al creditor a que rebi una cosa diferent de la pactada en el contracte ( tornar naps per cols )

o La integritat: vol dir que no es tindrà per pagat un deute i complerta l'obligació fins que no s'hagin entregat completament la cosa

o Laindivisibilitat: es el compliment o pagament de l'obligació. No es pot fer de forma fraccionada a no ser que les parts ho hagin pactat

• Garantia del compliment:

o El dret de retenció: és una facultat que legalment se li atribueix al creditor perquè conservi sota el seu poder i possessió una cosa que està obligat a restituir o tornar a qui se li va entregar, gins que aquest no compleixiamb el deute ( ex un taller mecànic t'arregla el cotxe i els del taller et retenen el cotxe fins que tu no paguis la reparació )

o La pena convencional o clàusula penal: consisteix en una clàusula fixada en el contracte en la qual les parts valoren de forma anticipada els possibles danys i perjudicis que l'incompliment de l'obligació pot ocasionar al creditor. La finalitat és dedissuadir el deutor d'un possible incompliment i que el creditor, en cas d'incompliment sigui compensat sense tenir que acreditar els danys soferts

o Les arres ( entregues de diners )

▪ Les confirmatòries: són una entrega de quantitat de diners com a paga i senyal del preu total realitzada per una de les parts contractants i dirigida a reforçar l'existència delcontracte (paga i senyal per la compra d'un vehicle )

▪ Les penitencials: consisteixen en l'entrega d'una quantitat de diners feta per una de les parts contractades en el benentès que qualsevol de les parts pot desistir del contracte celebrat perdent les arres que van a entregar o tornar-les doblades al que vol comprar

• Formes especials de pagament:

oDació amb pagament: consisteix en que el deutor amb el consentiment del creditor fa una prestació diferent de la originària que no obstant té l'efecte extintiu de la obligació ( venciment del crèdit, entrego al creditor un objecte d'igual valor

o Cessió de bens amb pagament: consisteix en que el deutor es limita a transferir al creditor la possessió i administració dels seus bensperquè els vengui i destini el preu obtingut al pagament dels seus crèdits. La cessió NO comporta l'extinció de l'obligació originària, només tindrà eficàcia màxima quant el preu obtingut per la venda dels bens del deutor s'hagi pogut satisfer l'interès del creditor ( agafa el quadre i el vens per pagar-te el deute )

• El compliment defectuós i l'incompliment de les obligacions: la mora deldeutor (IMP)

o Elements del pagament: lloc de pagament ( fixat en el contracte que vincula les parts ) i el moment temporal del pagament : el venciment ( fixat en el contracte que vincula les parts )

o Es parla de mora quant el compliment de l'obligació no té lloc en el moment i espai fixat en el contracte, per tant, la causa de la mora és la falta de diligència deldeutor. El deutor constituirà en mora quant el retràs en el compliment ha estat provocat per una circumstancia de força major. Perquè el retràs en el compliment es converteixi en mora, és necessari que el creditor exigeixi al deutor per via judicial o extra judicial el compliment de l'obligació.

o Els afectes del deutor moros: són aquells efectes que ha de complir amb l'obligació,...
tracking img