Resumen pelicula una verdad incomoda

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11950 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

1.- Balanç de l’any 2008 2.- Entorn econòmic per al 2009 3.- Objectius estratègics 4.- Objectius quantitatius 1r semestre 2009 4.1.- Objectius quantitatius de cada empleat de xarxa 4.1.1.- Objectius de cartera 4.1.2.- Objectius de Producció Individual (OPI) 4.1.3.- Assoliments quantitatius 4.2.- Objectius quantitatius a SSCC 5.- Objectiu qualitatiu 1r semestre 2009 tant per empleats dexarxa com per SSCC 6.- Assoliment global per empleat: tipologia d’objectius i ponderacions 7.- Estratègies de Màrqueting 2009 7.1.- Estratègies adreçades a l’assoliment dels objectius quantitatius de passiu, actiu i captació de clients 7.2.Estratègies adreçades a fidelitzar els nostres clients 7.3.Estratègies adreçades a segments claus 7.4.Estratègies per reforçar la imatge de marca i la innovació7.5.Pla d’accions i calendari 8.- Incentius i Retribució Variable 8.1.- Retribució variable 8.2.- Límits d’import i altres particularitats 8.3.- Convenció comercial 9.- Annexes 9.1.- Annex 1: Definició dels conceptes dels objectius de cartera 9.2.- Annex 2: Definició dels conceptes dels Objectius de Producció Individual (OPI)

2

1.- Balanç de l’any 2008

Actiu

L’any 2008 no ha estat unany fàcil pel negoci bancari. Aquesta complexitat ha estat propiciada pel canvi de model, el qual es basava sobretot en creixements importants d’actiu hipotecari pel boom immobiliari dels darrers anys. Aquest canvi que ja prevèiem l’any 2007 ha provocat un descens dràstic del finançament destinat a la construcció així com a la compra venda d’habitatges, d’aquí que els resultats d’actiu no hanestat els volums esperats assolint un resultat del 12% sobre l’objectiu assignat. El consum familiar tampoc no ha ajudat en l’assoliment de l’objectiu, ja que l’augment de l’atur i la falta de confiança del consumidor ha provocat una baixada dels crèdits al consum així com també hi hagut un menor ritme d’inversions de les pimes que ha provocat una demanda menor a l’esperada.

Passiu

Les borses iels mercats financers han patit un conjunt de brusques caigudes, les quals van començar a finals del 2007 i que es van pronunciar i continuar al llarg del 2008. Aquest comportament ens ha provocat una important davallada del nostre patrimoni en fons d’inversió, sobretot renda mixta i variable, part del qual s’ha traspassat cap a termini que en un entorn d’elevats tipus d’interès i grancompetitivitat entre entitats, ha fet encarir el passiu provocant una disminució del marge. Aquesta crisis financera ens ha portat a haver de cercar solucions per competir enmig de la guerra de captació de passiu en la qual hem estat immersors totes les entitats. Enguany ha estat any històric en treure productes i serveis per adaptar-nos en tot moment a la demanada dels nostres clients i, un any record enel llançament de nous fons d’inversió. L’ assoliment de saldos de passiu ha estat negatiu sobretot per la pèrdua dels primers mesos de l’any recuperant-nos en el segon semestre. No obstant, tot i trobar-nos en aquest entorn difícil de gestionar, hem estat molt actius en el mercat i la suma dels nous productes i serveis i el gran esforç en la comercialització, ens ha permès assolir el 83% del’objectiu de diner nou. Per tant, ha estat un any de forta activitat comercial on la producció de diner nou ha augmentat notablement a ritmes del 20% vers l’any 2007.

Diner Nou

Marge

L’assoliment del marge ha estat del 7% de l’objectiu assignat, degut en gran part per la contractació i renovació de passiu molt més car, una baixada de Fons d’Inversió i una menor producció d’actiu tot i que aquestal’hem aconseguit amb uns diferencials més elevats.

Clients nous

Destaquem que el ritme de captació de nous clients ha estat lleugerament superior al del 2007, assolint el 50%. El 80% de nous clients han entrat per productes d’estalvi, perdent pes la captació via hipoteca, important font de captació en els darrers anys. Enguany, hem obtingut entrada de clients potenciant segments com el...
tracking img