Retard mental

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3063 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RETARD MENTAL

C5: Pautes bàsiques i sistemes alternatius de la comunicació

ÍNDEX:

INTRODUCCIÓ:...............................................................................................................3

DEFINICIÓ:................................................................................................................4 a 7SÍMPTOMES:...................................................................................................................7

AFECTACIÓ DEL LLENGUATGE I TRACTAMENTS:........................................8 a 9

CENTRES QUE TREBALLEN:.............................................................................10 a 12CONCLUSIONS:............................................................................................................13

BIBLIOGRAFIA:............................................................................................................14

Introducció:
A continuació, presentem un treball que parla sobre el Retard Mental, tot seguit, passarem a anomenar els diferents punts amb els quals consta el nostre treball, primer de tot, el que trobarem és una definició de retard mental,els diferents graus de retard mental que hi ha, quines característiques ha de tenir una persona per tal que es diagnostiqui que pateix aquesta malaltia.
El següent punt que trobarem són els símptomes que pot tenir una persona amb retard mental, aquests símptomes que a continuació passarem a anomenar, són els més significatius que fan que puguis deduir que una persona pateix aquesta malaltia, nos’ha d’oblidar entre aquests símptomes que ni ha d’altres que també et fan pensar que una persona pot tenir un retard mental.
El tercer punt, com ja s’ha dit és l’afectació del llenguatge i els tractament, aquí veurem a grans trets quines conseqüències pateix una persona alhora de comunicar-se verbalment degut a la malaltia que pateixen i quines mesures és prenen per tal de poder millorar-la.
Totseguit trobem els centres que treballen amb aquesta tipologia de persones, com és evident, no posarem tots els centres degut a que a nivell de Catalunya n’hi ha molts, els que posarem en aquest treball són els més significatius. En aquest apartat el que també podrem veure és la manera com treballen amb aquestes persones.
Per anar acabant, el que trobarem són les conclusions que hem extret deltreball un com que ja l’hem realitzat, el que hem après, les impressions que hem tingut, la funció que pot desenvolupar un integrador social amb aquest col·lectiu, etc.

RETARD MENTAL

1.Definició Del trastorn.
Oligofrenia: Deficiència mental. El terme prové va ser creat per Kraepelin, derivat dels vocables grecs, “Oligos” que vol dir Poc, i “phren” ment, intel·ligència. Fa referència adeficiències genètiques de les capacitats intel·lectuals. Per tant es de caire congènita i no prové de pertorbacions externes en els aprenentatges infantils durant el desenvolupament cognitiu.

Així doncs podem dir que...Consisteix en un funcionament intel·lectual inferior des del inici del desenvolupament, comportant limitacions en dos o més àrees d'habilitats adaptatives : comunicació,cura personal, vida a la llar , habilitats socials, utilització de la comunitat, autogovern, salut i seguretat, habilitats acadèmiques funcionals, oci i treball. La descripció del funcionament intel·lectual inferior es pot fer des de diferents perspectives: segons un criteri psicomètric i un criteri operacional.

Criteri psicomètric : Deficient mental és la persona que, en test normalitzats decapacitat mental, obté un quocient d'intel·ligència inferior a 70. segons aquest criteri la deficiència mental es divideix en 4 nivells:
• RM Lleuger QI entre 69-50
• RM Moderat QI entre 49-35
• RM Sever QI entre 34-20
• RM Profund QI inferior a 20

Criteri operacional: Recorre en sentit invers les etapes epistemològic – genètiques de Jean Piaget(1)
Característiques...
tracking img