Rol del profesor d'educació física

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4165 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Carlos Plana Galindo,
Llicenciat en Eclucació Física, Professor cie l'Escola Universitaria clel Professorat cI'EGB cie Saragossa.

EL ROL DEL PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA

Resum
Aquest article introdueix el plantejament que li dóna títol i s 'ha realitzat en dues vies d'estudi diferents: D'una banda la que intenta justificar la necessitat d'una acció específica dins de l'Educació Física i laseva didàctica amb el suport dels aspectes que defmeixen aquesta matèria com a diferent de les altres que conformen el currículum de l'alumne. D'altre banda, la que presenta el rol del professor en general com aquell format pels paràmetres que justifiquen l'èxit de la docència i que es basen en accions concretes definides per la relació amb l'entorn, la institució educativa i els mateixosalumnes. El resultat de la interrelació entre ambdues ens presenta un rol específic per al professor d'Educació Física defmint unes pautes d'actuació, una mica ideals, però que es poden prendre com a objectiu final en la progressiva millora de la seva acció docent.

Paraules clau: acció docent, diferenciació didàctica, intervenció didàctica.

Introducció
L'Educació Física i l'Escola han tingut imantenen un tipus de relació especial. Estudiar-la i intentar definir el paper del professor d'Educació Física en aquest context sembla un tema apassionant de tractar si reconeixem les potencialitats d'aquella en base a la capacitat educativa i integradora de la seva acció.

Qui és que no ha viscut més o menys conscientment aquesta relació; és evident que l'Educació Física arrossega fins alsnostres dies una consideració "especial" que en molts aspectes es titllaria sense reserves de discriminatòria. Aquest estat de la qüestió porta al plantejament de si es veritablement una assignatura diferent, i si és així, què suposa aquesta situació especial i si la solució és discriminarIa o conèixer-ne les veritables possibilitats dins de l'escola. Partim de la idea que la consideració dels companys,dels pares i de les institucions respecte d'aquesta assignatura, és en certa mesura "diferent" a les altres. Trobar totes les causes generadores d'aquest fet suposaria un esforç enorme; tanmateix, molts dels símptomes que la defmeixen es revelen diàriament en les relacions quotidianes del treball docent, i en definitiva solen fer al.lusió o bé al desconeixement de les veritables possibilitats del'Educació Física com a matèria decisiva en l'educació integral de l'individu, o bé a la concepció dualista de l'ésser humà tan implantada en la nostra societat occidental i que dificulta el desenvolupament de les tendències integradores en les quals l'individu és un tot i s'ha d"'abordar" com a tal. El que sí s'evidencia atès el mateix caràcter de l'assignatura és que la història delsprofessionals de l'Educació Física (com a tals) i la seva capacitat investigadora no han estat prou àmplies (o divulgades) perquè s'ha conformat de manera regularitzada el que ha de ser el rol que ha d'assumir el professor d'aquesta_assignatura. Per això es pren com a objecte d'aquesta aportació intentar deduir quin és el paper que ha de desenvolupar el

professor d'Educació Física en una anàlisi del'assignatura i de les seves particularitats característiques com a ens globalitzador del sistema educatiu.

Generahtats del rol del professor
Per poder abordar el rol específic del professor d'Educació Física ens hem de centrar primer en el docent de manera global i en el seu paper en l'escola. En general, les funcions d'un professor es poden estudiar segons les relacions que estableixi amb lacomunitat en la qual exerceix la seva labor; amb l'escola com a institució dotada d' estructures i components diversos; i, en tercer lloc, amb l'alumne i el grupclasse que serà la relació a la qual facin referència les dues anteriors (La Educaci6n Física en las Enseñanzas, 1985). a) En relació amb la comunitat. Partint del fet que l'escola no és un ens amat sinó que se situa en un entorn determinat,...
tracking img