Rols

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (978 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Rol social es refereix al conjunt de funcions, normes comportaments i drets definits social i culturalmente que s'esperen que una persona (actor social) compleixi o exerceixi d'acord al seu estatussocial adquirit o atribuït. En tot grup hi ha membres de divers status, uns de rang superior i uns altres de rang inferior i a cada status correspon un rol, és a dir, un determinat comportament enpresència d'uns altres. Així doncs, el rol és la forma en què un status concret ha de ser acceptat i exercit pel titular. Alguns status concedeixen en titular certes immunitats en exercir el rol, com perexemple, a l'alienat mental se li permeten comportaments que no se'ls permeten a altres persones. Si l'individu no exerceix el seu rol de la forma esperada, pot tenir risc d'exposar-se a sancions. Potdir-se en castellà paper social, encara que és menys freqüent en la literatura especialitzada.
Joc o set de rols (de l'anglès role set) es refereix al repertori de relacions funcionals que unapersona estableix i representa amb altres actors socials en situacions determinades. Una persona pot ser un empleat d'una tenda, capità de l'equip de futbol del barri, company de treball i pare i tot aixòserien funcions socials.
Influència dels mitjans massius de comunicació en el desenvolupament dels rols
Els mitjans massius de comunicació són un dels àmbits més importants en els quals esdesenvolupen majors rols o papers socials. Existeixen, des de fa molt temps, rols que afecten al gènere en la publicitat, en vendre un status.
En el cas de la dona:
Reclam eròtic-sexual-estètic: és elreclam més tradicional i més arrelat als inicis de la publicitat, pel qual s'indueix al consum després de vincular les expectatives de satisfacció amb les necessitats sexuals. Aquest tipus de reclam,presenta a la dona sense identitat pròpia, només posa el seu cos i bellesa al servei de les satisfaccions dels homes. Es presenta a la dona com a mer objecte, un element més que forma part del...
tracking img