Rosana

Páginas: 5 (1248 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2011
Imprimir

Page 1 of 3

Código Contido
G3171102

Nome
Fundamentos de Dereito

Curso académico
2011/2012

Idioma
Galego

Obxectivos da materia
- Coñecer e comprender o marco xurídico para as relacións persoais e familiares, especialmente entre os cónxuxes (matrimonio, separación e divorcio, parellas de feito) e en relación aos menores(obrigas de e para cos nenos, a adopción e oacollemento, e a protección de menores). - Coñecer e comprender os principios dos dereitos humanos e as normas internacionais que os garanten, así como os dereitos constitucionais. - Coñecer e ser capaz de integrar no traballo social as esixencias que impoñen os marcos legais e as normas de prestación de servizos, incluíndo a natureza da autoridade, a aplicación práctica da lei, a responsabilidadelegal, e as tensións entre normas xurídicas, políticas e prácticas. - Coñecer o marco xurídico da protección dos datos de carácter persoal.

Contidos
INTRODUCIÓN Ó DEREITO 1.O dereito como ordenación da vida social. a)Concepto de Dereito. b)Caracteres do Dereito. c)Clases do Dereito: Dereito obxectivo e subxectivo. Dereito natural, Dereito histórico e Dereito positivo. Dereito público e Dereitoprivado. 2.As fontes do ordenamento xurídico. a)Concepto de fontes: Enumeración e xerarquía. b)A Lei: Concepto. Caracteres. Clases e a súa xerarquía. c)O Costume: Concepto. Requisitos. Tipos. d)Principios xerais do Dereito. A equidade. 3.As normas xurídicas. a)Aplicación e interpretación das normas xurídicas. b)Eficacia das normas: Eficacia obrigatoria. Eficacia sancionadora. Eficacia das normas notempo. Eficacia das normas no espacio. 4.A Constitución. a)O concepto de Constitución. b)Principios fundamentais: A Soberanía Nacional. A división de poderes. A representación política. A participación política. c)Organización institucional e territorial. A Coroa. As Cortes Xerais. O goberno e a administración. O Poder Xudicial. As Comunidades Autónomas. d)Dereitos e liberdades: O TribunalConstitucional. O Defensor do Pobo. A dignidade da persoa. Dereitos e liberdades recoñecidos na Constitución. 5.O Dereito comunitario. a)As Comunidades Europeas. Órganos políticos e administrativos. b)Fontes do Dereito Comunitario.

DEREITO CIVIL APLICADO AO TRABALLO SOCIAL 6.O Dereito civil. a)Concepto e contido. b)A formación histórica do Dereito civil. A codificación. c)O Dereito foral. 7.A persoa,suxeito do dereito. a)Dereito da persoa e dereitos da personalidade. b)A persoa física. O seu comezo e extinción. A proba do nacemento e da morte. c)A capacidade da persoa. Capacidade xurídica e capacidade de obrar. Capacidade limitada, lexitimación e prohibicións. d)As persoas xurídicas. Concepto, clases e réxime xurídico. 8.O estado civil e a idade das persoas. a)O estado civil das persoas.Concepto e caracteres. Os diferentes estados civís. Títulos e accións do estado civil. b)A idade da persoa. A menor idade. A maioría de idade. A emancipación. A vellez. 9.A incapacidade e a incapacitación das persoas. a)A incapacidade natural. b)A incapacitación xudicial. Concepto, finalidade e natureza. Causas. Efectos sobre a capacidade de obrar. A incapacitación de menores. O internamento. Adeclaración de prodigalidade. c)As institucións de garda. A tutela, a curatela, o defensor xudicial e a garda de feito. 10.O domicilio, a veciñanza civil e a nacionalidade. a)O domicilio e a ausencia. b)A nacionalidade. c)A veciñanza civil. 11.O Rexistro civil. a)Concepto, antecedentes e organización.

https://sec-virtual.usc.es/Docentes/Programas/imprimir.htm

14/09/2011

Imprimir

Page 2 of3

b)Proba dos feitos inscritos e rectificación do contido do Rexistro. 12.A familia e o parentesco. a)O Dereito de familia. Concepto, caracteres e contido. b)O parentesco. Concepto, clases e cómputo. c)A obriga de alimentos. Concepto. Clases e caracteres. Suxeitos obrigados ó pago de alimentos. Nacemento, forma de cumprimento e extinción da obriga de alimentos. 13.O matrimonio. a)Concepto e...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rosana
  • rosana
  • guber rosana
  • Rosana guber
  • Rosana Guber
  • rosana
  • Rosana
  • Rosana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS