Señor

Páginas: 93 (23165 palabras) Publicado: 10 de febrero de 2012
GE Healthcare

Precision 500D® R&F System, Pre-Installation

Direction 5181746-100, Revision 11 Copyright © 2006 by General Electric Company. All Rights Reserved.

GE HEALTHCARE REVISION 11

PRECISION 500D® R&F SYSTEM, PRE-INSTALLATION DIRECTION 5181746-100

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

Page 2

GE HEALTHCARE REVISION 11

PRECISION 500D® R&F SYSTEM, PRE-INSTALLATIONDIRECTION 5181746-100

LEGAL NOTES
TRADEMARKS
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Exchange, and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation. All other products and their name brands are trademarks of their respectiveholders.

COPYRIGHTS
All Material, Copyright © 2006 by General Electric Company, Inc. All rights reserved.

Legal Notes

Page 3

GE HEALTHCARE REVISION 11

PRECISION 500D® R&F SYSTEM, PRE-INSTALLATION DIRECTION 5181746-100

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

Page 4

Legal Notes

GE HEALTHCARE REVISION 11

PRECISION 500D® R&F SYSTEM, PRE-INSTALLATION DIRECTION 5181746-100IMPORTANT PRECAUTIONS
LANGUAGE
WARNING (EN) This service manual is available in English only. • If a customer's service provider requires a language other than english, it is the customer's responsibility to provide translation services. • Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood. • Failure to heed this warning may result in injury tothe service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards. Tова упътване за работа е налично само на английски език. • Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод. • Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа. • неспазването на това предупреждение може да доведе донараняване на доставчика на услугата, оператора или пациентa в резултат на токов удар, механична или друга опасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (BG)

警告 (ZH-CN)

警告 (ZH-HK)

警告 (ZH-TW)

本维修手册仅提供英文版本。 • 如果客户的维修服务人员需要非英文版本,则客户需自行提供翻译服务。 • 未详细阅读和完全理解本维修手册之前,不得进行维修。 • 忽略本警告可能对维修服务人员、操作人员或患者造成电击、机械伤害或其他形式的伤 害。 本服務手冊僅提供英文版本。 ‧ 倘若客戶的服務供應商需要英文以外之服務手冊,客戶有責任提供翻譯服務。 ‧ 除非已參閱本服務手冊及明白其內容,否則切勿嘗試維修設備。 ‧不遵從本警告或會令服務供應商、網絡供應商或病人受到觸電、機械性或其他的危險。 本維修手冊僅有英文版。 ‧ 若客戶的維修廠商需要英文版以外的語言,應由客戶自行提供翻譯服務。 ‧ 請勿試圖維修本設備,除非 您已查閱並瞭解本維修手冊。 ‧ 若未留意本警告,可能導致維修廠商、操作員或病患因觸電、機械或其他危險而受傷。
Ovaj servisni priručnik dostupan je na engleskom jeziku. • Ako davatelj usluge klijenta treba neki drugi jezik, klijent je dužan osigurati prijevod. • Ne pokušavajte servisirati opremu ako niste u potpunosti pročitali i razumjeli ovaj servisni priručnik. • zanemarite liovo upozorenje, može doći do ozljede davatelja usluge, operatera ili pacijenta uslijed strujnog udara, mehaničkih ili drugih rizika. Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce. • V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištění překladu do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka. • Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tentoprovozní návod a pochopili jeho obsah. • V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik. Denne servicemanual findes kun på engelsk. • Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse. •Forsøg ikke at servicere udstyret uden at læse og forstå denne servicemanual. • Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk stød, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.

UPOZORENJE (HR)

VÝSTRAHA (CS)

ADVARSEL (DA)

Important Precautions

Page 5

GE HEALTHCARE REVISION 11
WAARSCHUWING (NL)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señor
  • Señora
  • Señor
  • señor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS