Sector industrial a Catalunya

-En què consisteix el treball d'aquesta tasca:
Aquesta tasca és la segona fase d'un treball de camp que finalitzarà al final d'aquest mòdul i en el qual treballaràs a fons les activitatseconòmiques en diferents comarques catalanes i la seva repercussió sobre l'espai urbà. En aquest segon lliurament, centraràs la teva atenció en l'estudi del sector secundari i més concretament a l'activitatindustrial. 
Dividirem aquesta tasca sobre la indústria a Catalunya en dues parts, una d'àmbit més general, en base al mapa dels establiments d'empreses industrials per branques d'activitats, i una altracentrada en una de les comarques proposades.
PRIMERA PART: (estudi del teixit industrial català)

Després d'haver estudiat els apunts de la unitat i més concretament la presentació del sectorsecundari, que acompanya als materials d'estudi, observa també, atentament la imatge del mapa de Catalunya, amb gràfics sectorials superposats, i contesta:
1. Digues el nom de les comarques que tenen mésde 1000 establiments industrials.

Les comarques que tenen més de 1000 establiments industrials són:
Alt Penedès, Anoia, Bages, Osona,la Selva, Gironès i Segrià.
2. Molta gent creu que el sectorindustrial dominant a Catalunya és el sector tèxtil, però quins creus que són els sectors industrials predominants en l'actualitat?

El textil, sector antigament molt destacat, perd importància, icada cop creixen més el sector alimentari, la fabricació de maquinaria i la metal·lúrgia.


3. A quin àmbit territorial es concentren la majoria d'establiments industrials?

La majoriad'establiments industrials a Catalunya es concentren principalment a la Regió Metropolitana de Barcelona ( Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).

4. De quins recursosenergètics disposa Catalunya? Són suficients per al desenvolupament industrial? Per què? (consulta els materials d'estudi i l'apartat "x saber-ne +" sobre recursos energètics de Catalunya)

Catalunya...
tracking img