Sego

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1773 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Llicència urbanística

Art. 73. Contingut de les llicències (NC)
1. El document administratiu corresponent a l’atorgament de la llicència contindrà les dades més rellevants de les obres autoritzades, l’acord de l’atorgament, condicions, garanties i altres extrems identificadors. També adjuntaran un exemplar del projecte tècnic i si s’escau, dels plànols o croquis de la obra.
2. Tot el què esdisposa en aquestes Normes Urbanístiques en matèria de condicions d’edificabilitat i ús, si s’escau, respecte les condicions estètiques, higièniques o d’una altra naturalesa, s’entendrà inclòs l’acte d’atorgament de la llicència. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les seves clàusules i, a més, el contingut explícit que és el definit en aquestes Normes, segonsla classe i destí del sòl i les condicions d’edificabilitat
i ús.
3. No podran justificar-se les vulneracions d’aquestes Normes Urbanístiques o d’altres que siguin d’aplicació en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.
4. Totes les llicències hauran d’explicitar els terminis màxims d’inici i acabament de les obres, i advertir el titular de la caducitat de la llicència.

Art.74. Condicions de l’atorgament de llicències
(NB)
1. Les llicencies s’atorgaran amb subjecció a allò que es disposa en aquest POUM respecte la classe de sòl i el seu destí, i les condicions d’aprofitament, edificabilitat i ús.
2. Quan l’obra o edificació requereixi la prèvia urbanització i els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta no s’hagin lliurat a l’Administració, no es podrà atorgarla llicència d’edificació fins que no s’hagin complert els deures de cessió de terrenys i el costejament de la urbanització legalment procedents.
3. No obstant això, i d’acord amb la legislació urbanística vigent podrà atorgar-se la llicència condicionada a l’execució de les obres d’urbanització, quan s’asseguri l’exercici simultani o successiu de la urbanització en un termini que no superi elstres mesos des de l’acabament de l’edificació, mitjançant la constitució d’una caució en metàl·lic o fons públic, dipositats a la Caixa Municipal de Dipòsits, aval bancari o hipoteca equivalents al 100% del pressupost de la
obra.
La garantia no serà de quantia inferior a l’import calculat de les obres d’urbanització pendents imputables al sol·licitant de la llicència, d’acord amb els informesdels Serveis Tècnics Municipals.
4.En qualsevol cas, i d’acord amb la legislació vigent, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estiguicompletament acabada l’obra urbanitzadora.
5. Per tal d’autoritzar la facultat d’edificar en terrenys que no tinguin la condició de solar, cal ajustar-se al que disposi la legislació urbanística vigent.
6. En qualsevol cas, per a l’atorgament de lesllicències de construccions, es tindran en compte que aquestes s’adaptin a l’ambient on se situïn, d’acord amb els requeriments previstos a la legislació urbanística vigent i al què preveuen aquestes Normes.
7. Tots els Plans, Projectes i qualsevol altre document urbanístic que s’elabori en execució de les previsions d’aquest POUM, hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització, ambcaràcter general, dels espais d’ús públic, i no serán aprovats si no compleixen les determinacions i els criteris establerts a la legislació vigent de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, i en els corresponents Reglaments que la desenvolupen.

Art. 75. Documents per a la sol·licitud
(NC)
1. Els diferents documents a presentar per a cadascuna de les llicènciesenumerades en aquestes Normes Urbanístiques quedaran especificats en la corresponent Ordenança municipal de les llicències d'obres.
2. Quan sigui preceptiva l'obtenció prèvia d'autoritzacions d'altres Administracions, s'haurà d'acompanyar la sol·licitud amb el document o documents acreditatius de la seva concessió. L'Administració Municipal podrà requerir al sol·licitant la presentació de la...
tracking img