Sentencia

Páginas: 2 (489 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2011
RESUM DE LA SENTÈNCIA 05/02/1999:

Identificació:
Sentència del Tribunal Suprem (Sala Primera d’allò Civil, Secció 1ª) de 5 de febrer de 1999 (núm. 66/1999), amb número de recurs 2448/1994.
Lademandant i Sra. Mari Trini formula una demanda de judici declaratiu de menor quantia contra els demandats Srs. Rafael i Valentín i les Sres. Consuelo i Encarna.

Fets:
Rafael i Consuelo devien aValentín, amb el caràcter de deutors solidaris, la quantitat de dotze milions nou-centes seixanta mil pessetes. Pel pagament d’aquesta quantitat, els deutors van acceptar i entregar al creditor Valentín(que figurava com a lliurador) cent vuit lletres de canvi, per un import per a cada una, de cent vint mil pessetes, lliurades amb data 26 de Novembre de 1988 i amb venciments mensuals i successius,els dies 26 de cada mes, fins el 27 d’Octubre de 1997.
A favor dels acceptants, el Sra. Luis (pare de l’acceptant Rafael) avalà les citades cent vuit lletres de canvi.
L’avalista Luis va morir el dia29 d’Abril de 1991, deixant així testament obert en el que instà com hereva a la seva dona Mari Trini, en el terci de lliure disposició, se’ns perjudici de la quota legal usufructuaria; en elromanent dels seus béns; drets i accions va instituir hereus als seus fills Elisa i Rafael. També va anomenar a la seva dona marmessora amb amplies facultats, entre elles “administrar els béns de l’herència,en que representarà en judici i fora d’ell, amb drets a delegar en tot o en part, les seves facultats, i tot això mentre estès indivisa l’herència”.

Qüestió:
L’avalista pot ser rellevatanticipadament de la seva obligació?

Decisió:
El Tribunal Suprem declara no haver-hi lloc al recurs de cassació interposat per Mari Trini, contra la sentència de l’Audiència Provincial de Logroño.Disposicions:
Article 37 de la Llei 19/1985, de 16 de juliol, Canviaria i del Xec.

Raonament:
Tenint en compte els arguments que utilitza la recurrent, sembla ser que pretén que el referent...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La sentencia
  • La sentencia
  • SENTENCIAS
  • SENTENCIA
  • sentencia
  • Sentencia de La Haya
  • la sentencia
  • SENTENCIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS