Sistema bibliotecari de catalunya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2035 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1. El Sistema Bibliotecari de Catalunya. Marc competencial i estructura. Legislació vigent.

1. El Sistema Bibliotecari de Catalunya (SBC)
1. El Catàleg Col·lectiu de l’SBC
2. Un sistema de xarxes
3. La Biblioteca Digital de Catalunya
4. La qualitat dels serveis
5. El camí recorregut
2. Marc competencial iestructura
0. Preàmbul
1. Títol primer. Disposicions generals (art. 1-6)
2. Títol segon. La Biblioteca de Catalunya (art. 7-20)
3. Títol tercer. El SLPC (art. 21-42)
4. Títol quart. Les biblioteques universitàries, les biblioteques no universitàries i les biblioteques especialitzades (art. 43-45)
5. Títol cinquè. ElConsell de Biblioteques (art. 46)
2. Legislació vigent

1. El Sistema Bibliotecari de Catalunya (SBC)
El 3 de març de 1993 s’aprova al Parlament de Catalunya la nova Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya (SBC), que defineix, estructura i organitza el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC). El text es refereix a tots els elements que integren el SBC i a la manera com esrelacionen entre ells.
L’aprovació de l’esmentada llei ha afavorit un impuls en la creació i millora dels serveis de lectura pública a Catalunya. Però aquest ha sigut desequilibrat i insuficient.
De fet, tot i que l’SBC és defineix com el «conjunt organitzat de serveis bibliotecaris existents a Catalunya», i que l’Acord de govern 2004-2007 va fixar les línies de treball necessàries per aconseguir lavertebració de l’SBC, resta pendent la construcció d’un sistema bibliotecari cohesionat i eficient.
Encara és necessària la creació dels instruments nacionals bàsics (catàleg col·lectiu, servei de préstec interbiblitoecari); impulsar el desenvolupament de les xarxes bibliotecàries; dur a terme les estratègies digitals necessàries i resituar el paper del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació(DCMC), assumint la responsabilitat i lideratge que li pertoquen.

1. El Catàleg Col·lectiu de l’SBC
La Generalitat de Catalunya encara no ha estat capaç de fer realitat el Catàleg Col·lectiu de l’SBC i l’accés al document mitjançant un únic servei de préstec interbibliotecari i un carnet únic, com marca la llei.
Afortunadament l’esmentat Acord de govern ha obert un camí per crear elCatàleg Col·lectiu de l’SBC a partir del CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya) i del catàleg col·lectiu del SLPC. Actualment el DCMC està treballant en el projecte.

2. Un sistema de xarxes
L’Acord de govern volia «fomentar l'agrupació de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu entre elles», per tal de poder avançar en la construcció delSBC. La situació és aquesta:
1. El CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) ja està format.
2. Cal fer realitat la municipalització de les biblioteques públiques (BP) i cal treballar i fomentar les xarxes entre elles, per fer-les convergir en el SLPC.
3. És necessari que la Generalitat promogui una estructura en xarxa per a les BEG (Biblioteques Especialitzades de laGeneralitat) i estengui aquest servei a altres biblioteques especialitzades.
4. S’està treballant per connectar les biblioteques d’institucions penitenciàries i les biblioteques del món sanitari a l’SLPC, i d’aquí a l’SBC.
5. S’ha de canviar el sistema ePèrgam per poder connectar les biblioteques escolars al catàleg col·lectiu de l’SBC.

3. La biblioteca digital de Catalunya
Cal quela Generalitat dongui suport i assumeixi com a propis els diferents projectes de digitalització de documents que s’estan possant en marxa arreu de Catalunya (ARCA, RECERCAT...), per tal de crear la Biblioteca Digital de Catalunya que doni a conèixer i faci accessibles les col·leccions digitals.
El DCMC està ja treballant en el Pla de Digitalització de Catalunya.

4. La qualitat dels...
tracking img