Sistema de seguridad social español.

Páginas: 13 (3037 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2011
Sanitàries | CFGM Cures Auxiliars d’infermeria |
Crèdit 1 | Operacions administratives i documentació sanitària |

C1/UD1/NA2: Sistema sanitari

(pàg.41)

1. Describe las características fundamentales del Sistema de Seguridad Social español.

Des del 1900 fins al 1963 es van creant diferents assegurances, primer voluntaries i després obligatòries, com les d’accident de treball ode malaltia, i simultàniament es creen diferents institucions que gestionen aquest sistema.

El 1963 es promulga la Lei de Bases de la Seguretat Social en què, com a característiques principals, destaquen les següents:
* La Seguretat Social se sotmet a la tutela de l’Estat
* S’estableix un sistema de gestió unificat (es tracta d’agrupar en un sistema de gestió únic les diferentsassegurances i institucions que existien fins aleshores.)
* S’exclou l’ànim de lucre.
* S’estableix una redistribució de rendes per via de serveis.(Aquest sistema permet que, mitjançant els impostos que cada ciutadà paga, encara que la se va quantitat sigui diferent, tota la població rebi els mateixos serveis en qualitat i quantitat.)
* Es donen els primers passos per a una protecció universalde les persones

El 1974, es publica la Llei General de Seguretat Social, que actualitza l’anterior, recull totes les disposicions introduïdes fins a aquesta data. Permetrà complir el mandat constitucional i, amb algunes modificacions posteriors, és vigent en l’actualitat.

Els principis i les característiques més importants establerts en aquesta Llei són:
* El se caràcter universal
*L’afiliació al sistema és obligatòria
* La cotització és obligatòria, i inclou aportacions dels treballadors i les empresaris.,
* Es cotitza en funció de la renda, creant un sistema de caixa única com a criteri de solidaritat financera.
* El seu finançament per part de l’Estat, a través del Pressupostos Generals.
* S’estableix dos tipus de règims d’inclusió en el sistema: règimgeneral i règims especials.
* Es defineix i es concreta la seca acció protectora i el camp d’assistència sanitària.
* Es regulen els riscos coberts, que es denominen contingències.
* Se simplifica el número d’entitats gestores i de serveis.
* S’estableix una tendència a la unitat de gestió, encara que s’admet la col·laboració d’entitats privades o no estatals.

A3. Activitats sobreel sistema sanitari


a. En la web del Ministeri de Sanitat trobaràs l’enllaç al Sistema Nacional de Salud. En aquesta pàgina hi ha informació per a respondre a les següents preguntes:

* Què diu la Constitució espanyola en relació a la salut dels ciutadans

Artículos de la Constitución Española –ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978- relativos a la salud delos ciudadanos:
Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 40.
1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorablespara el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo ygarantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Artículo 41.
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sistema general de seguridad social
  • sistema de seguridad social en salud
  • Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
  • SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
  • SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 1
  • SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
  • El Sistema de Seguridad Social en Venezuela
  • sistema de seguridad social en colombia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS