Sistemes electrics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1432 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRÀCTICA 6

Objectius • • • • 1. Comprendre el funcionament dels contactors. 2. Senyalització de dispositius. 3. Dispositius de protecció de màquines. 4. Muntatge circuits: o 4.1 Arrencada motor trifàsic. o 4.2 Arrencada motor trifàsic amb inversió de sentit de gir.

1. El contactor El contactor es un dispositiu elèctric que trobem als circuits elèctrics de maniobra de maquines elèctriques,per accionar-les o desconnectar-les, d’aquesta forma l’usuari mai treballa directament amb circuits de tensions elevades. A l’interior del contactor hi ha una bobina que al connectar-la aquesta funciona com un electroimant i accio na un conjunt de clavilles, la forma bàsica es la següent:

Com podem observar a l’esquema tenim 3 contactes NO que s’utilitzen per les 3 fases del corrent trifàsic.Els contactors estàndars que podem trobar al mercat, tenen la capacitat de poder-hi connectar torretes a damunt, aquestes poden ser, un temporitzador, un conjunt de contactes auxiliar etc. En les torretes de contactes auxiliars tenim que: Contactes auxiliars 2 contactes o més, un NO i l’altre NT, que s’utilitzen per el circuit de maniobra, normalment el contacte NT s’utilitza per senyalitzar elparo és a dir el no funcionament de la màquina i el NO s’utilitza per realimentar el circuit d’accionament de la bobina del contactor un cop accionat.

Temporitzador

Contactor 1

Contactor 2

Contactor 3

A l’imatge tenim 3 contactors, dels quals 2 tenen torreta, un temporitzador i una torreta de contactes auxiliar.

2. Senyalització de dispositius. COLORS PULSADORS

COLOR VermellGroc Verd Blau Altres colors

SIGNIFICAT Accionament en cas de perill Aturada o desconnexió Intervenció Posada en marxa o posada en tensió Algun significat no cobert per els anteriors Cap significat especial

S’UTILITZA ... Parada d’emergència Desconnexió d’un interruptor Per interrompre anomalies o evitar canvis no desitjats Connexió de tot el equip Connexió d’un interruptor Pot fer-se servir enels casos la qual la seva funció no sigui abarcada pels colors vermell, groc o verd Fan servir per qualsevol funció excepte per a connexió

DISPOSITIUS DE SENYALITZACIÓ

COLOR

SIGNIFICAT

EXPLICACIÓ -

UTILITZACIÓ ... Fallo del sistema Temperatura que accedeix els límits de seguretat Parada d’una part essencial del equip degut a l’actuació de protecció Perill degut a elementsaccessibles sota tensió o elements en moviment Temperatura o pressió que surt del valor normal Sobre carga admissible per temps limitat Circulació del refrigerant Connexió automàtica de maniobra Màquina disponible per a la posada en marxa Senyal per maniobra remota Selector col·locat en posició de preparació Interruptor general connectat. Tensió en el circuit Velocitat o sentit de rotació triatAdvertència d’un possible perill o Vermell Perill o alarma d’un estat el qual requereix una acció immediata

-

-

Groc Precaució Modificació o canvi pròxim de condicions -

Verd

Seguretat

Condicions de servei segures o per a seguir funcionant Significat diferent als mencionats anteriorment Confirmació o un altre significat no utilitzat per els colors: groc i verd

Blau

Informacióespecífica Informació general

Blanc

3. Dispositius de protecció de màquines.

El fusible
El fusible és un element o dispositiu de protecció del circuit o conjunt de circuits d'un aparell o instal·lació elèctrica contra sobrecàrregues o curtcircuits. El fusible està format per un conductor concebut i calibrat per que es fongui en circular a través seu un corrent superior al determinat. El pas decorrent produeix un augment de la temperatura del conductor (per efecte Joule), si aquest corrent excedeix el valor nominal del fusible, la temperatura del conductor assoleix la temperatura de fusió del conductor tot obrint el circuit. L'encapsulat del fusible garanteix l'aïllament del conductor amb el medi, tot evitant contactes involuntaris i les possibles conseqüències de la fusió del...
tracking img