Sistemes informatics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1845 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Respon les següens preguntes relacionades amb el punt “1.- Sistemes informàtics. Unitats funcionals” dels apunts “Components d'un equip informàtic”:

| V | F |
La informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic i racional de la informació | X | |
El tractament de la informació és el conjunt d'operacions que s'han d'efectuar sobre les dades quecomponen la informació. | X | |
La informació és el resultat de la manipulació de les dades, permet la comunicació entre persones i adquisició de coneixements. | | X |
El DNI és una dada de tipus numèric | | X |
El número de telèfon és una dada de tipus numèric | | X |
En tot procés de comunicació cal un emissor, un receptor, un canal, iun codi que coneixen l'emissor i el receptor. | X | |
Una aplicació informàtica és un o diversos programes informàtics que realitzen una tasca concreta. | | X |
El maquinari (hardware) és la part física del sistema informàtics. | X | |
El programari (software) és la part lògica, el conjunt de dades, ordres i accions. | X | |
El programaridepèn solament del maquinari | X | |
El programari s'emmagatzema en la memòria | X | |
El programari d'aplicació s'instal·la per sobre del programari bàsic. | | X |
Un programa és un conjunt d''accions que s'executen en un ordre establert | X | |
La memòria principal o central, és el dispositiu electrònic en què estan situades lesdades o instruccions que manipularà l'ALU, o els resultats que obtinguin aquests tractaments | X | |
La Unitat Central de Procés CPU grava la informació a la memòria externa | | X |
El Bus de sistema emmagatzemament informació . | | X |
Tenim una dada que ocupa 8 bits: Si es transmet un bit darrera l'altre per un cable és una transmissió en sèrie |X | |
Tenim una dada que ocupa 8 bits: Si és transmet cada bit per un cable diferent tenim una transmissió en paral·lel | X | |
L'amplada del bus d'adreces de memòria indica la quantitat de memòria a la qual pot accedir un processador | X | |
El bus de control transporta les dades entre registres | | X |

2.- Respon les següents preguntesrelacionades amb el punt “1.- Sistemes informàtics. Unitats funcionals” dels apunts “Components d'un equip informàtic”:

a.- Quin és el component principal de la informació?

Les dades, són tot allò que forma la informació. Són fets o objectes que no han estat manipulats s'utilitzen per a produir informació, que ens ajuda a prendre decisions.

b.- Quins tipus de dades podem trobar?Numèriques: Formades per nombres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Alfabètiques: Formades per lletres (a, b, c, d, e, f, g, h, i j, ..., z).
Alfanumèriques: Formades per tots els caràcters. La diferència entre un nombre i un nombre alfanumèric és que amb els alfanumèrics no es poden fer operacions matemàtiques .

c.- Fes un esquema d'un sistema de tractament d'informació.
Receptor

Emissor
CanalOrdenador 1 (ping)
Cablejat (coure)
Ordenador 2

d.- Omple la taula següent amb les operacions que es poden efectuar amb la informació:

Entrada | Procés(tractament) | Sortida |
Recollida de la informació | Aritmètic | Recollida dels resultats |
Depuració de les dades | Lògic | Distribució dels resultats |
Emmagatzematge de les dades || |

e.- Explica de forma resumida els mètodes de tractament de la informació que s'han emprat a través de la història.

Manual: La manipulació de la informació es fa tota manualment.
Per exemple: Emplenar un rebut, una factura.

Mecànic: El tractament de la informació rep el suport de les maquines; ara bé, perquè funcionin, hi ha d'haver una intervenció humana.
Per exemple:...
tracking img