Socrates

Páginas: 10 (2417 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2011
1La logística en l’empresaTots els suposen un increment del cost del producte però també una sèrie d’avantatges per l’empresa:-Finançament,-Distribució del risc entre els intermediaris-Disminució dels costos de transport i emmagatzematge-Apropament del producte al consumidor-Reducció del nombre de contactes entre productor i consumidor.
2El magatzemEl magatzem es la peça clau en la gestió deproductes. Garanteix l’oferta permanent d’alguns productes.Definició: Lloc on es realitzen les funcions de recepció, manipulació, conservació, protecció i posterior expedició de productes.Característiques:-Element que intervé en la xarxa logística i serveix com element regulador en el flux de mercaderies.-La seva bona gestió dóna equilibri a la gestió empresarial per estabilitzar la producció amb lademanda donat que sincronitza les diverses carències entre la fabricació i la demanda i suposa un subministrament permanent als clients.-Per estar ben gestionat requereix un bon control i gestió de les existències dipositades.Es necessari:-Fitxar un volum màxim i un volum mínim d’existències-Conèixer la quantitat de producte que s’ha de demanar i quan s’ha de demanar-Conèixer els costos que esgeneren per realitzar la comanda i l’emmagatzematge per tal d’equilibrar-los i minimitzar-los.
3Funcions del magatzemA.1 Recepció de productes. Abans de l’arribada dels productes.Abans de la recepció dels productes cal disposar de la documentació necessària originada pel departam. d’aprovisionament i pel departament de vendes.A.2 Recepció de productes. Arribada dels productes.Moment en que estraspassa la custodia i propietat de les mercaderies del proveïdor al client. -Es verifica la comanda-Es comprova si els articles rebuts coincideixen amb els que consten en els documents que corroboren el traspàs de propietat-Es procedirà si s’escau a la devolució dels productes que no reuneixen les condicions estipulades.A.3 Recepció de productes. Desprès de l’arribada dels productes.-Control iinspecció dels productes (qualitat i condicions estipulades en el contracte de compravenda)-Si procedeix, es repaletitza la mercaderia i s’assigna els codis interns del magatzem, emplaçant-la en la seva ubicació definitiva EmmagatzematgeActivitat principal que es realitza en el magatzem que consisteix en mantenir amb un tractament especialitzat els productes, sistemàticament i amb un control a llargtermini.-La funció no afegeix valor al producte-Requereix uns recursos que generen una sèrie de costos.Costos generats pels recursos que requereix l’emmagatzematge-La Inversions en la maquinaria i en les instal·lacions.-l’obsolescència per la depreciació del valor dels productes emmagatzemats (per productes nous, moda, etc.)-El Immobilitzat format pel valor de l’edifici i els equips industrials
-Elsrecursos humans (personal dedicat a la conservació i al manteniment dels productes i dels equips que formen el immobilitzat)-Els costos financers del valor del capital per l’adquisició de productes que constitueixen l’estoc.-Els costos informàtics de gestió de magatzemManutencióFunció que desenvolupen els operaris del magatzem al utilitzar els equips i instal·lacions per manipular i emmagatzemarels productes amb la finalitat d’aconseguir

uns objectius estipulats, tenint en compte un temps i un espai determinats.Operacions de manutenció simplesEs realitzen manualment i es manipula un número reduit de productes.Operacions de manutenció complexesIncorporació d’equips automatitzats, que manegen grans volums i pesos de productes Preparació de comandes (picking)Es la separació d’una unitatde càrrega d’un conjunt de productes per tal de constituir una altra unitat corresponent a la sol·licitud d’un client.-Preparada la nova unitat, se condicionarà i s’embalarà adequadament.Preparació de comandes. CaracterístiquesFunció amb un cost més elevat que la resta d’activitats degut a:-Els costos de manutenció recauen sempre sobre les unitats individualitzades i no sobre la carrega...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Sócrates
  • Socrates
  • Socrates
  • Sócrates
  • socrates
  • Socrates
  • socrates
  • Socratica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS