Software raid

Páginas: 46 (11394 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2010
Capítol 1 Introducció

1.1 Presentació

Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’un sistema RAID mitjançant software en comptes de fer servir les habituals targes controladores de RAID per hardware. Es un projecte arriscat ja que no coneixíem gairebé res d’aquest tipus de sistemes, i en el nostre cas en particular, l’únic que sabíem al respecte era el fonament teòric de funcionament.Per començar hauríem de saber exactament que es un sistema RAID i un bon començament seria conèixer el seu significat. Les sigles del terme RAID signifiquen en anglès Redundant Array of Inexpensive Disks, o matriu redundant de discos de baix cost. La qual cosa és justament el propòsit del projecte: utilitzar discos de baix cost per a formar una matriu de discos garantint la disponibilitat deles dades i una mínima protecció davant d’errors que puguin sorgir. No obstant això la tecnologia RAID cada vegada va menys lligada a utilitzar discos barats sinó cada vegada més cars i sofisticats, amb la finalitat d'obtenir millors prestacions.

Un sistema RAID permet treballar amb un conjunt de discos o particions presentant-lo al sistema operatiu com un únic dispositiu d'emmagatzematge ipodent-se implementar tant per hardware, mitjançant controladores especials, com per software, sempre que el sistema operatiu ho suporti.

L'estàndard RAID consta de diversos nivells, en els quals l'accés als dispositius del conjunt i el seu contingut s'organitza de formes diferents aconseguint major capacitat, velocitat d'accés a les dades, tolerància a errors, o bé alguna combinació de totl'anterior.

L'objectiu del projecte se centrarà en l'estudi del rendiment dels diferents nivells RAID per software que ens permeten configurar els sistemes Linux utilitzant recursos senzills.
Els recursos que s'han emprat per al nostre projecte han estat extrets dels nostres propis equips per tal de fer constar que no cal un equip que suposi una gran despesa per tal de fer funcionar un sistema RAIDòptim.

1.2 Objectius

El propòsit del projecte és configurar i analitzar un sistema RAID software amb recursos de baix cost i software totalment gratuït en diferents nivells del mateix.

Especificació d'objectius:

• Estudiar les possibilitats que oferix linux per a implementar un RAID software.
- Estudiar el nombre de discos i particions necessàries
- Habilitar RAIDen diferents nivells
- Configurar RAID software
- Estudiar els diferents nivells que permet implementar linux i les diferents grandàries de porció d'escriptura en disc
• Analitzar el rendiment de RAID
- Executar benchmarks d'accés a disc
- Variar l'execució dels benchmarks per a estudiar el rendiment
- Forçar errors de hardware i de softwarede RAID per estudiar el seu comportament
- Realitzar Auditories per tal d’informar dels errors comesos en el el sistema RAID.

Capítol 2 Fonaments Teòrics

Aquest capítol estarà dedicat a la terminología i fonaments teòrics en que ens basarem per a poder entendre correctament com funciona un sistema RAID. Tractarem diversos aspectes necessaris per a la comprensió del projecte, talscom la gestió de l'Entrada/Sortida de disc, fonaments de la tecnologia RAID, característiques d'un RAID hardware dabant d'un per software i programes d'anàlisis de rendiment i testeig (benchmarking).

2.1 E/S de dades del disc

Per a implantar un sistema d'alta disponibilitat hauríem d'assegurar la integritat i fiabilitat de les dades emmagatzemades en els discos del nostre sistema. En aquestapartat s'exposa una descripció del disc dur i s'analitzen les diferents tècniques disponibles per a assegurar la consistència de les dades albergades en aquest dispositiu d'emmagatzematge.

2.1.1 El disc dur

El disc dur és un dels principals dispositius que té el sistema operatiu, ja que és emprat com a sistema d'emmagatzematge secundari i/o swap i és on està situat tot el sistema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Raid
  • Raid
  • Raid
  • RAID
  • RAID
  • Raid
  • Raiden
  • RAID

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS