Teleman

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 31 (7531 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Urtext

XIIX

´
CANONS MELODIEUX
OU

VI. SONATES EN DUO
A
Flutes Traverses, ou Violons, ou Basses de Viole
Paris 1738

Georg Philipp Telemann
1681 – 1767

Published by Johan Tufvesson.
Non-commercial copying welcome
Revision : 1.2

1

Sonata I
Georg Philipp Telemann (1681–1767)

Vivace

˜
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Vˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G4 >
Ê
Ê
ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ Ă( tr ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆˇ ˇ

ˇ ´ˇ
Â
ÃÂ
Ã
Ê
Ê
ˇˇˇˇˇˇ
ˇ
ˇˇˇˇ ˇˇˇ
?
ˇ
ˇÊ
Ê
46

4

G

4

7

G

4

9

4

ˇ ˇ ˇ ˇ`
Ã
Ã

ˇ ˇ ˇ ˇˇˇˇ
G `ˇ
Ã
Ã
12
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ÈÊ
È
ÈÊ
È
ÊG
Ê
15
4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr ˇ
ˇ
G
ÈÈ
18
4 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G
ÈÈ
> ?ˇˇ
21

4ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇˇ
G

>
ˇ

>

4 ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G
ÃÂ Ł
ÃŁ
24

ˇ

ˇ ˜ˇ

>

ˇˇˇ ˇ
ş
ÈÈ ş4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G
òò
32

c Johan Tufvesson

ˇ

tr

ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ Ă( tr ˇ ˇ ˇ
ˇ`
ˇ

ˇˇˇˇ
Ł
Ł

ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ Ă( tr
˘

Ä
Ä
4ˇ ˇ ˇ ˇÄ ˇ ˇ ˇ ˇÄ
ˇ ˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
G
˝
˝
˝
3
3
3
4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
G ÃÃ ÃÃ ÃÃ

Ä
Ä
Ä
Ä
ˇ ˇ ˇˇˇˇˇ ˇ ˇ
ˇˇ ˇ
ˇ

ˇ
tr
ˇ tr
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ >
Ď
Ď
ŤŤ
šš
ˇ ˜ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ 4tr ˇ
ˇ
ĹĹ
ˇ> >>
Ö4ˇtr ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4´ ˇ ˇ Ö ˇ 4ˇ `
ˇ>>>
Ö ˇ ÉÈÈ ˇ ˇ ˇ ÉÈ ˇ
ÖÉ
È
É
ˇ ˜ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇˇˇˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
Ê
Ê
>

27

30

ˇˇ>
ˇˇˇˇ
Ł
Ł

˜
ˇˇˇ
ˇ ˇ ˇ ˇŁ
Ł
>
ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ Ă( tr
˘
>

Ð
Ð
ˇˇˇˇˇˇ ˇ
?
ˇˇ

ˇˇˇˇ
ÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇ`
Ã
Ã

ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˜ ˇ 2fiˇ > 6ˇ ˇ ˜ ˇ fiˇ >
Ã
Ã
Ã
Ã
ÃÃ
3
3
˝ˇ
˝ˇ
˝ˇ
3
3
3
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ tr
ˇ
ÈÈ
ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÉÉ

ČČČ
ČĆ ČĆ ČĆ fiĆĆĆ
ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ


ˇ

Non-commercial copying welcome
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/telcanon

ˇ

tr

˘
>

<
Revision : 1.4

2

Sonata I – Urtext

Adagio

G

ˇ ” ˇ`
ˇ ” ˇ`
Ź
ŹŽŽ
Ź
ˇ IJ 4ˇ ŹŽŽ
IJ
IJ
IJ

42
4

ˇ ” ˇ`
ŊŊ
ˇŘ
Ő
ŘŐ

ˇ` ˇ tr ˇ`
ˇ ĄĄ ˇ
ĄĄĎ
Ď

4

4

ˇ` ˇ 4ˇtr
G `ˇ ˇ ŊŊ
ŊŊŘ
Ř

ˇ 4” ˇ`
ŊŊ
ˇŘ
Ő
ŘŐ

V

ˇ`
ˇˇ`

ˇˇ
ÉÇÇ
É
Ê

ˇ` ˜ ˇ ˇ` « ˇ 4fiˇ fiˇ
˜ ˇ` 4ˇ ˇ`
Č
Č
ÁÁġ
Ä ÁÁ
á
á
ˇ ” ˇ`
ˇ ” `ˇ
ˇ 4`ˇ
Ź
ŹŽ
ŹŹ
ˇ ˇIJŽ ˇ IJ
Ž
IJ IJŽ

ŋ
4 ŋˇ

8

4 ˆˇ

12

G16

G

4

ˇ ” ˇ`
ÓÓÔ
Ô

4ˇ 4tr ˇ ˇ
ˇ
Ě
Ě

ˇ ” ˇ`
ˇ 4” `ˇ
ŹŹ
ˇ IJ 4ˇ ŹŹŽ
ŽŽ
Ž
IJIJ
IJ
Pˇ á
áČ
Č
ˇˇˇ

ˇ` ˇ ˇtr
ĄĄˇ Ď
Ď ĄĄ

ˇ` ˇ 4tr
ˇ
ˇ` ˇ
ŊŊ
ŊŊ
ŘŘ
ˇ`

?

Č
ˇ ˇ 4ˇ` ˇ trČ ˇ
ÃÁÁ 4ˇ
ÄÃ
Ä6ˇ
?-

ˇ 4” ˇ`
ÓÓ
ÔÔ ?
?

ˇ
ˇ

à ÁÁ
Ã
`ˇ ˇ

ÃÁÁ
Ã
ˇ` ˇ


?

˜

ˇ

>

Allegro

42 ˇ ˇ
G4 7

4ˇ
ˇ

ˇ
V

ˇˇ
-

4 ˇ ˇ ˇÏ
G É ÈÈˇ
ˇ
É
Ľ
4 Ľˇ ˇ ˇ

Č
Č

>
ˇ

tr

ˇ4ˇ ˇ ˇ ˇ
G
24

4ˇ ˇ ˇ

ó
30

c Johan Tufvesson

ˇ
ˇ

ˇ
>

ˇ
ˇ

-

ˇˇˇ ˇ ˇ
Č
Č


fiˇ

ˇ

ˇ

ˇ( ˇ
-

-

ˇ
ÈÈ
ĽĽ ÉÉ
Ĺšˇˇ ˇˇˇ

tr

É
É
ˇ ˇˇˇ ˇ
ÂÂ
ÃÃ

fiˇ

ˇ

-

ˇˇˇ ˇ ˇ
Č
Č
ˇ ˇˇˇ ˇ
ÈÈ Ï
ÊÏ

fiˇ
ˇ

ˇˇˇˇ

19

ˇ

ˇ( ˇ
-

-

ˇ

13

ˇ

ˇ

ˇˇˇˇ
ˇ

Non-commercial copying welcome
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/telcanon

ˇ

fiˇ

ÉÉ ÉÉ
ÈÈ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ
ˇ

ˇˇˇˇ

4tr ˇ
ˇ

fiˇ

ˇˇˇ
ÈÈÉ
É

ˇˇˇ
ĹĹĽ
Ľ
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇˇ ˇˇˇ ˇ
ÈÈ ÈÈ
ÉÉ Éɡ
ˇ

fitr

ˇ

ˇ ˇˇ
ÈÈ
ÉÉ

ˇˇ ˇˇˇ ˇ
ÈÈ
Ê Êˇ
ÈÈ
Revision : 1.4

3

Sonata I – Urtext
36

4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ÈÈ
GÊÊ
ÈÈ
42

G

4 fiˇ

fiˇ
ˇ

ˇˇˇ
ÂÂ
Ä
Ä

ˇG

ˇ4 4ˇ 6 ˇ ˘ ˇ
G Äġ

ˇ

fiˇ

4 4ˇ
4
G ˇÄ ˇ 4ˇ ˇÂ¡
ÂÂ Ä
ÄÄ
82

ˇ

ˇ

ˇ

-

ˇ

ˇ

-

ˇ

4

ˇˇ

ˇ
c Johan Tufvesson

ˇ

fiˇ

ˇ
-

-

95

fiˇ

ˇ

ˇ(ˇ

ˇ

Ï
ˇ ˇˇˇ ˇ
ÈÈ
ÉÉ
fiˇ
ˇ
-

ˇˇ ˇˇˇ ˇ
ÈÈ ÈÈ
ÉÉ Éɡ

fiˇ
ˇ

fiˇ

tr

ˇ
fiˇˇ 4ˇ ˇ 6ˇ
ˇ

ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
ÂÂ
ÂÂ
ÄÄ
ÄÄ

Ď
Ď ˇˇ
ĆĆ 6ˇ
ˇ
ˇ ˇ ơ

ˇ(
?

É
É
ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ

É
É
ˇˇˇ ˇ
ÂÂ
Ä
Ä
ˇ

ÉÉ ÉÉ P
ÈÈ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇĎ
Ď

Non-commercial copying welcome
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/telcanon

ˇ...
tracking img