Tema 2 revolucio industrial

Páginas: 11 (2706 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2011
Índex
Enllaços 1
1. Transformacions agràries i creixement demogràfic 1
1.1 La revolució agrícola 1
1.2 Augment de la població 2
2.El desenvolupament de la indústria 3
3. Liberalisme econòmic i capitalisme 5
3.1 El liberalisme econòmic 5
3.2 Capital, treball i mercat 5
3.3 El proteccionisme i el lliure canvi 6
4. Les conseqüències socials 7
4.1 Procés d’urbanització: 7
4.2Una nova societat 7
Exercicis 8

Enllaços
http://www.robertexto.com/archivo15/revoluc_industrial.htm
http://vlnervion.blogspot.com/search/label/Tema%202:%20La%20Revoluci%C3%B3n%20Industrial
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_ani_spinning_mill.shtml
Imatges de la Revolució Industrial
1. Transformacions agràries i creixement demogràfic
1.1 La revolució agrícolaTransformacions al’agricultura que van permetre:
* Augment en la producció d’aliments alimentar a una població creixent
* Increment de la productivitat agrària:permet que més persones treballin a altres sectors econòmics
1650 un pagès alimentava 1,5 persones
1880 2,5 persones
Innovacions agràries més importants:
* Canvis en el sistema de conreus rotació triennal rotació quadriennal(sitema Norfolk)
Gràfic La rotació de conreus. Pàg. 24
Aquest sistema va significar un millor aprofitament de les terres i un increment de la cabanya ramadera estabulació i millor adob de les terres.
* Introducció de noves eines i tècniques: arada (arada de Rotherhan), sembradora (Jethro Tull) , nous fertilitzants (guano) i nous conreus (patates, blat de moro).
* Tancament de les terrescomunals privatització d’aquestes terres.
* Concentració de la propietat
* Expulsió de petits propietaris i pagesos pobres emigració cap a les ciutats
Text de la pàgina 25. Les terres comunals.
1.2 Augment de la població
Fort creixement demogràfic al llarg del segle XIX
Anglaterra 1800- 10,9 milions 1900-37 milions *3
-------------------------------------------------Gràfic. La població a alguns països europeus. Pàgina. 25
Causes:
Millor alimentació més resistència a les epidèmies
Com es produeix:
Segle XVIII,
pujada de la natalitat del 32 %0 al 37%0 (avançament de l’edat de contraure matrimoni i reducció del nombre de solters)
reducció de la mortalitat (32%0 a principis del XVIII) per millor alimentació
Segle XIX,
a la segona meitat es redueix la taxade natalitat: reducció de la mortalitat infantil i voluntat de les famílies de controlar els naixements
continua la reducció de la mortalitat, a partir de la segona meitat avenços mèdics i higiènics (20 %0 a finals de segle)
Els mecanismes del creixement demogràfic . Pàg. 25
Les tres fases de la demografia
Fase antiga o d’Antic Règim | Fase de transició | Fase moderna |
Alta mortalitatAltanatalitat | Baixa mortalitatNatalitat alta | Molt baixa mortalitatBaixa natalitat |
No hi ha creixementPOBLACIÓ MOLT JOVE | Molt creixementPOBLACIÓ JOVE | EstancamentPROBLACIÓ ENVELLIDA |
2.El desenvolupament de la indústria
El canvi en la manera de produir es va caracteritzar per l’ús de màquines i la substitució de les fonts animades d’energia (treball humà o animal) per l’energia hidràulicai carbó.
Aquests dos elements van provocar la concentració de la producció en edificis, fàbriques.
En aquells sectors de la producció on s’introduïa el sistema fabril es produïa la ruïna del sistema artesanal. Innovacions:Llançadora volant (1733) Noves filadoresTelers mecànics Energia hidràulicaMàquina de vapor de James Watt el 1769 | |
-------------------------------------------------Quadre de l’energia en la Revolució Industrial. Pàgina 26
-------------------------------------------------
Es pot afirmar que amb la màquina de vapor comença la revolució industrial?

-------------------------------------------------
La mecanització, el vapor i la concentració en fàbriques van permetre augmentar la productivitat (quantitat produïda per unitat de temps) i la producció...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Revolucian Industrial
  • Revolució industrial
  • Revolucio Industrial
  • Revoluci Industrial
  • la revolucio industrial
  • Revolució Industrial
  • La revolució industrial
  • Revolució industrial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS