Tema 68: la escuela y su entorno (l'escola i el seu entorn)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3392 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
68. L’escola i el seu entorn; relació amb altres institucions socials, amb la ciutat. Peculiaritats de l’escola rural.

1. L’escola i el seu entorn; relació amb altres institucions socials i amb la ciutat.
1. Educació institucionalitzada
2. L’entorn escolar
1. L’entorn físic
2. L’entorn cultural
3. L’entorn Físic-Humà
3.Relació de l’escola amb altres institucions socials
1.3.1 Família
1.3.2 Administracions municipals
1.3.3 Altres administracions
1.3.4 Relacions amb els mitjans de comunicació
4. Entorn i currículum
1.4.1 Estratègies curriculars en Educació Infantil i Primària
1.4.2 Estratègies curriculars en Educació Secundària2. Peculiaritats de l’escola rural
2.1 Característiques de l’escola rural
2.2 Escola rural i currículum

1) L’escola i el seu entorn; relació amb altres institucions socials i amb la Ciutat.

1) Educació institucionalitzada.
L’escola és la única institució específicament educativa, i fonamenta les seves funcions, per una part en el treball intel·lectual i,per l’altra, en la convivència social.
Escola, entorn i cultura són conceptes que difícilment poden entendre’s independentment entre sí. Segons la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), una de les fonts del currículum és la sociològica. Tant important és aquesta qüestió que, abans de desenvolupar el Projecte de Centre Educatiu (PEC), l’equip directiu ha de realitzar un estudide l’entorn, de les seves característiques i peculiaritats, així com de les seves necessitats, ja que d’aquest se’n derivaran els indicadors a tenir en compte a l’hora de prioritzar determinats objectius, continguts, procediments i activitats educatives.
A la Llei Orgànica d’Educació (2006), s’estableixen com a objectius l’equitat i la igualtat d’oportunitats, aspectes molt relacionats ambl’influencia de l’entorn (accés, característiques de l’entorn familiar, del barri, als que s’afegeix el fenomen de la immigració com a element cultural i religiós, o simplement l’estatus socioeconòmic). És aquest, per això, un eix de plena vigència i complexitat.

2) L’Entorn escolar.
L’ambient es defineix com “el conjunt d’estímuls culturals no directament educatius amb els queentra en contacte la persona pel fet d’estar en un temps i en un lloc determinats” (García Hoz)

1.2.1) L’entorn físic.
El clima, el sòl i les condicions especials de vida determinen formes de ser i de reaccionar davant els estímuls. Aquestes formes de ser nacionals o regionals són transmeses per l’educació, la formal i la informal.
El clima i les variacions estacionals, perexemple, influeixen en el desenvolupament biològic i en les reaccions físiques, així com en el rendiment de treball (puja de Setembre a Gener i baixa a l’estiu). D’aquí la conveniència d’una organització racional de la educació, tant respecte a les condicions físiques (ubicació, orientació, grandària…), com a les temporals (calendaris, horaris…).
D’altra banda, l’ambient físic o paisatgeinflueix clarament a la vida intel·lectual i estètica de les persones que hi viuen. La moderna separació entre el ser humà i l’entorn natural primitiu fa que la vida transcorri en mig d’un entorn de relacions socials i en contacte amb instruments i entorns artificials, cosa que té, evidentment, un gran ascendent sobre la manera de ser de les persones.

1.2.2) L’entorn social.
Lasocietat influeix de tres maneres diferents el procés educatiu: 1) Determina els fins de l’educació. 2) Proporciona les bases a partir de les quals es dona el desenvolupament del ser humà i 3) Ofereix un conjunt d’estímuls que inciten o orienten el procés educatiu en un determinat sentit.
L’escola, doncs, es pot considerar el més fidel reflex de la societat a la que està immersa. Però no es...
tracking img