Teo 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (325 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
C. Actius
1335,64
Lletres
364,13

C. Caixa
527,92

D. Termini
3442,44
ALP 29147,10

D. Estalvi
11132,93

M3 28782,98

D. Vista
11820,39
M2 25340,54

M1 14207,61

B.Públic
2387,22
Bitllets
28782,98

BM 29310,90

Banca
26395,76
C. Caixa
527,92
527,92Membres grup:
Fidel Rodríguez
Manel Passols
Eduard Millet
Rubén Bernal
EvaFuentes
TEORIA ECONÒMICA FINANCERA
Pràctica 1:

PROCEDIMENT PER ELEBORAR L’ESQUEMA A PRESENTAR:
Primerament hem accedit a la pàgina:http://www.bde.es/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/10/Fich/bm1012.pdf
Amb aquesta pàgina hem pogut deduir algunes dades (2010) per poder omplir l’esquema, però no totes, en algunes hem hagut de fer elscàlculs.
Hem trobat els agregats monetaris (M1, M2 i M3), les LLETRES, les CESSIONS D’ACTIU i els BITLLETS EN MANS DEL PÚBLIC. A partir d’aquí hem obtingut els DIPÒSITS.
Seguidament alsdipòsits els hi hem fet el 2% per saber el COEFICIENT DE CAIXA. Aleshores hem sumat els dipòsits trobats anteriorment per poder obtenir el valor de la BANCA.
A continuació, hem sumat la xifra dela BANCA i BILLETS ENS MANS DEL PÚBLIC per poder obtenir el concepte BILLETS en circulació.
Finalment, per poder aconseguir la BASE MONETÀRIA hem fet la suma dels dos últims conceptes, és adir, BILLETS i COEFICIENT DE CAIXA.

Amb tot això sabem les xifres totals de la Eurozona, però per poder-ho valorar per càpita hem hagut de consultar la següent pàgina i d’aquesta manera hemsabut la població total de la zona euro:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
La població total de l’eurozonaal 2010 és: 330.928.182 persones.

En resum, les xifres que consten a l’esquema són el resultat de la divisió entre els valors extrets de la primera web i la població total de l’Eurozona.
tracking img