Teoria de formulacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (760 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÒPB, 04/09/07

Formulació química inorgànica
Compostos binaris     Òxids O2-(metàl·lics, no metàl·lics) Peròxids O22Hidrurs H- (metàl·lics, no metàl·lics, àcids hidràcids) Halurs: F-, Cl-,Br-, I-

Compostos ternaris    Oxoàcids Hidròxids Sals dels oxoàcids (oxosals)

Compostos amb més de 3 elements: oxosals àcides

Òxids Oxigen (O2-) + metall (Mm+) formula general: M2Om Oxigen +no metall  també es pot anomenar “anhídrid”

Per anomenar els compostos:   Si el metall només té una valència (o estat d’oxidació): òxid de ...... Si el metall té més d’un estat d’oxidació (EO):sufix -os (EO menor); sufix –ic (EO major)

Exemples: Na2O FeO Fe2O3 N2O3 N2O5 Nomenclatura tradicional Òxid de sodi Òxid ferrós Òxid fèrric Òxid nitrós Òxid nítric Nomenclatura Stock Òxid de ferro(II) Òxid de ferro (III) Òxid de nitrogen (III) Òxid de nitrogen (V)

Altra sistema de nomenclatura (no recomanat): Na2O monòxid de disodi Fe2O3 triòxid de dinitrogen N2O5 pentòxid de dinitrogen1/4

ÒPB, 04/09/07

Hidròxids Metall + grup hidròxid (OH-) Exemples: NaOH Co(OH)3 Co(OH)2 Nomenclatura tradicional Hidròxid sòdic o de sodi Hidròxid cobàltic Hidròxid cobaltós Nomenclaturasistemàtica Hidròxid de cobalt (III) Hidròxid de cobalt (II) s’anomenarà “hidròxid de ....” o “hidròxid ....-ic/-os”

Hidrurs metàl·lics Metall + hidrur (H-) Exemples: NaH AlH3 CuH2 Hidrur de sodi Hidròxidd’alumini Hidrur de coure (II) Hidrurs no metàl·lics No metall + hidrur (H-) BH3 CH4 SiH4 NH3 NH4+ Borà Metà Silà Amoníac Ió amoni N’hi ha pocs i tenen noms específics (compostos covalents): PH3 AsH3SbH3 H2O Fosfina Arsina o arsenamina Estibina o estibamina Aigua s’anomenarà “hidrur de ....”

Hidràcids Tots acaben en –hídric. El no metall utilitza sempre la seva valència més petita (negativa). HFHCl HBr HI Àcid fluorhídric Àcid clorhídric Àcid bromhídric (bromur d’H) Àcid iodhídric H2S H2Se H2Te Àcid sulfhídric Àcid selenhídric Àcid tel·lurhídric

Sals dels àcids hidràcids S’obtenen...
tracking img