Terminos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9835 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
POLSKI

WAŻNE: KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z iPHONE'A, iPADA LUB iPODA TOUCH JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW I OGRANICZEŃ APPLE I STRON TRZECICH:

A. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE APPLE iOS
B. UWAGI OD APPLE
C. WARUNKI I POSTANOWIENIA USŁUGI MAPY GOOGLE
D. WARUNKI KORZYSTANIA Z YOUTUBE

APPLE INC.
UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA iOS
Licencja dlajednego stanowiska

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA iOS LUB POBRANIEM UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA TOWARZYSZĄCEGO TEJ LICENCJI NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ (ZWANĄ DALEJ LICENCJĄ). KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOJEGO URZĄDZENIA iOS LUB POBIERANIE UAKTUALNIEŃ OPROGRAMOWANIA JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW I OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZASIĘ Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA iOS, ANI POBIERAĆ TEGO UAKTUALNIENIA OPROGRAMOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK, KTÓRY NABYŁ URZĄDZENIE iOS, NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, MOŻE ZWRÓCIĆ TO URZĄDZENIE W CIĄGU USTALONEGO OKRESU DO AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, U KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKUPIONE W CELU ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z ZASADAMI APPLEREFUNDOWANIA, Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ ZAPOZNAĆ POD ADRESEM http://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1. Postanowienia ogólne.
(a) Na oprogramowanie (w tym kod Boot ROM oraz inne wbudowane oprogramowanie), interfejsy, zawartość, czcionki, dokumentację i inne dane dołączone do Urządzenia iOS („Oryginalne oprogramowanie iOS"), które może być uaktualnione lub zastąpione przez uaktualnienie oprogramowania lubodtworzenie oprogramowania Apple („Uaktualnienia oprogramowania iOS”), w pamięci tylko do odczytu, na dowolnym nośniku lub w dowolnej innej formie (Oryginalne oprogramowanie iOS oraz Uaktualnienia oprogramowania iOS zwane dalej ogólnie „Oprogramowaniem iOS”) firma Apple Inc. (zwana dalej „Apple”) udziela licencji wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Licencji. Apple ORAZ licencjodawcyApple zachowują wszelkie prawa do Oprogramowania iOS, które nie zostały w niniejszym dokumencie wprost przekazane Użytkownikowi.

(b) Apple, według własnego uznania, może udostępniać w przyszłości Uaktualnienia Oprogramowania iOS przeznaczonego do Urządzeń iOS. Uaktualnienia Oprogramowania iOS, jeśli takie będą, mogą nie zawierać wszystkich bieżących lub nowych funkcji oprogramowania, któreApple udostępnia z nowymi lub innymi modelami Urządzeń iOS. Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich Uaktualnień oprogramowania iOS dostarczanych przez Apple, które zastępują i/lub uzupełniają Oryginalne oprogramowanie iOS, o ile do takiego Uaktualnienia nie jest dołączona oddzielna licencja. W takim przypadku obowiązują warunki i ograniczenia wynikające z nowej licencji.

2.Dozwolone sposoby wykorzystania licencji i jej ograniczenia.
(a) Zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, Użytkownik otrzymuje ograniczone i niewyłączne prawo do korzystania z Oprogramowania iOS na pojedynczym Urządzeniu iOS firmy Apple. Poza warunkami wymienionymi w punkcie 2(b) poniżej, oraz jeśli nie zostało to ustalone w odrębnej umowie pomiędzy Użytkownikiem orazApple, niniejsza Licencja nie zezwala na to, aby Oprogramowanie iOS było zainstalowane w tym samym czasie na więcej niż jednym Urządzeniu iOS firmy Apple, a także nie zezwala na dystrybuowanie lub udostępnianie Oprogramowania iOS przez sieć, dzięki czemu mogłoby być używane przez kilka urządzeń w tym samym czasie. Niniejsza Licencja nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do używania zastrzeżonychinterfejsów Apple i do innej własności intelektualnej zawartej w projektach, tworzonych programach, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji urządzeń i akcesoriów stron trzecich lub programów firm trzecich do używania z Urządzeń iOS. Niektóre z tych praw są dostępne w oddzielnych licencjach od Apple. Więcej informacji na temat projektowania i produkowania urządzeń oraz akcesoriów firm...
tracking img