Test origen de la vida y evolución (en catalán)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1088 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Examen de Ciències per al món contemporani, (Català)
1. L´oxigen:
a) Va prevaldre en l´atmosfera de la Terra als seus orígens
b) Va permetre l´evolució dels organismes autòtrofs
c) No és tòxic per a les cèl.lules.
d) Va fer posible la vida heterótrofa.
e) Es crea gràcies a la respiració.
1. Els fòssils:
a) Són escasos ja que els organismes no erentan predominants durant la historia de la vida de la terra com ho és avui dia
b) Són escasos ja que la majoria d´organismes varen morir en ambients pobres en oxígen.
c) Són menys nombrosos en els animals marins
d) Donen una ullada a dins la historia de la vida de la Terra
e) Donen un registre compert de la vida en la Terra.
2. Quina de les següents eres al llarg de la historia dela Terra va ser la més llarga?
a) Precàmbric b) Paleozoic c) Cenozoic d) Mesozoic e) Càmbric
3. L´oxigen en l´atmosfera de la Terra va ser:
a) Generada per procariotes fotosintètics
b) Generats per mitjans no biòtics.
c) Generats per bacteris no fotosintètics
d) Presents en llargues quantitats abans de l´origen de la vida
e) Presents en baixes quantitats quanels eucariotes més grans van evolucionar
4. Les velocitats d´evolució varien d´organisme a un altre. Aquesta conclusió es vàlida per mitjà de quines de les següents observacions?
a) El registre fòssil mostra un model semblant en tots els linatges
b) Hi ha organismes vius avui dia que difereixen poc d´aquells que varen viure fa 200 milions d´anys enrera.
c) L´evolució de lespoblacions naturals d´alguns organismes han estat observats all llarg dels darrers 100 anys
d) b i c.
e) Els humans no tenen influencia en el canvi evolutiu dels organismes.
5. Els primers animals en envaïr la terra ferma varen ser problablement els _______________.
a) Artròpodes b) Peixos c) Amfibis d) Rèptils
6. Quin dels següentsrepresenta l´esquema modern de síntesi de proteïnes?
a) ADN ARN Proteïna
b) ADN ARN Proteïna
c) ADN Proteïna ARN
d) ARN Proteïna ADN
e) Proteïna ADN ARN
f) Proteïna ARN ADN
7. Quin dels següents haurien evitat el desenvolupament de les condicions prebiòtiques desprésde la formació de la terra?
a) Molècules orgàniques complexes.
b) Energia en la forma llamps i també procedent del sol
c) Molècules d´oxigen lliures.
d) Diòxids de carboni i sofre.
8. Quina macromolécula orgánica es suposa que va ser la primera en generar més còpies d´elles mateixes durant les condicions prebiòtiques.
a) ADN b) ARN c) Proteïnes d) Aminoàcidse) Ribosomes
9. La diferència més fonamental entre els procariotes i els eucariotes és que els eucariotes tenen:
a) Pared cel.lular b) Membrana plasmática c) Nucli d) ADN.
10. Alexander Oparin i John Haldane va sugerir que la materia orgánica podría sorgir a partir de la materia no viva a través d´una sèrie de reaccions químiques. Això s´anomena l´evolució _____________ .11. Alguns investigadors varen sugerir que els primers eucariotes eren de fet diversos procariotes que vivien en cooperación a dins de la mateixa membrana cel.lular. Aquesta teoría s´anomena la hipòtesi
___________ .
12. Miller i Urey varen probar de simular la creació de la vida emprant
Compostos químics. Anomena les parts de l´aparell de sota.

Cambra d´ebullició ___;Condensador__________ ; Cambra d´injecció eléctrica __________ .
13. El diagrama de sota il.lustra la història de la terra representada en una rellotge. Usant aquesta analogía, emplaça els esdeveniments de sota al seu temps adequat en la historia.

La formació de la terra ____; Les primeres roques ____; Els primers procariotes____; Els primers eucariotes____; Els primers animals____; Les...
tracking img