Tipos de contratos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (466 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tipus de contracte | Requisits | Qui el pot subscriure? | Període de prova | Durada |
Indefinits | Indefinit/fix ordinari | | Tota persona | Conveni col·lectiu/estatut | Temps indefinit no se sapla data d’acabament |
| Incentivat/subvencionat | Persones en situació d’atur | Dones entre 16-45, aturats 45-65, aturats inscrits a l’oficina d’ocupació 6 mesos o +. | Conveni col·lectiu/estatut| Temps indefinit no se sap la data d’acabament |
| Minusvàlids | Acreditació de minusvàlia | Persones minusvàlides | Conveni col·lectiu/estatut | Temps indefinit no se sap la data d’acabament |temporals | Obra i servei | S’ha d’ especificar l’objecte amb claredat. | Tota persona | Conveni col·lectiu/estatut | temps necessari per realitzarl’obra o servei encarregatdata concreta/orientativa.|
| Eventual per circumstancies de la producció | celebrat per atendre circumstancies puntuals. | Tota persona | Conveni col·lectiu/estatut | Màx. 6 mesos dins un període de 12.Caràcterestacional:Màx. 12 mesos o ¾ parts en 18 mesos. |
| Interinitat(substitució) | Ordinari: Substituir un treballador amb retorn (llei o acord) | Tota persona | Conveni col·lectiu/estatut | Ordinari:Mentreel treballador substituït tingui aquest dret. |
| | Específic: Cobrir un lloc de treball fins la cobertura definitiva de la vacant. | Tota persona | Conveni col·lectiu/estatut | Especific: Màx. 3mesos. |
| Inserció | Contracte entre Administració Pública o entitatsense ànim de lucre i treballador a l’atur, inscrit a l’OTG. | Treballador a l’atur que no hagi estat contractat d’aquesta maneradurant + de 9 mesos en el darrers 3 anys. | Conveni col·lectiu/estatut | Temps necessari per realitzarl’obra o servei encarregatdata concreta/orientativa. |
| Per a la formació | Perescrit,constant el temps dedicat a lateòrica i la seva distribució horària. A l’acabament s’ha de lliurar un certificat onconsti la durada i el nivell adquirit. No dret a atur | Tenir de 16 a 21 anysNo tenir la...