Tipus de fotometria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1456 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
❖ Fotometria de flama

És una tècnica d'emissió que utilitza una flama com a font d'excitació i un fotodetector electrònic com a dispositiu de mesura. Es tracta principalment d'un mètode d'anàlisi quantitativa i és un dels mètodes més senzills i precisos per a l'anàlisi de metalls alcalins, la major part dels metalls alcalinoterris i algun altre element metàl·lic. També és possible realitzaruna anàlisi qualitativa examinant totes les longituds d'ona de l'espectre d'emissió.

La seva aplicació és limitada si es compara amb l'espectroscòpia d'emissió ordinària, ja que l'energia de la flama permet excitar únicament de 30 a 50 elements, sent aquest número funció del tipus de flama utilitzada.

La mostra ha d'estar dissolta.

❖ Espectrofotometria d'absorció atòmicaÉs una tècnica molt relacionada amb la fotometria de flama ja que s'utilitza una flama per atomitzar la dissolució de la mostra de manera que els elements a analitzar es troben en forma de vapor d'àtoms.

En absorció atòmica hi ha una font independent de llum monocromàtica, específica per a cada element a analitzar i que es fa passar a través del vapor d'àtoms, mesurant posteriorment laradiació absorbida.

A la següent figura es compara un esquema de espectrofotòmetre d'emissió de flama (a) i el d'absorció atòmica (b).

[pic]

Donada l'estreta relació existent entre absorció atòmica i fotometria de flama és immediata una comparació entre elles:

- en fotometria de flama la sensibilitat és proporcional al nombre d'àtoms que s'han excitat, mentre que, en absorció atòmicala sensibilitat depèn del nombre d'àtoms que es troben en l'estat fonamental. Normalment, només un petit percentatge d'àtoms es troben en estat excitat a la flama. Per tant, l'absorció atòmica dóna lloc, en general, a una major sensibilitat que la fotometria de flama per a un gran nombre d'elements.
- l'absorció atòmica és una tècnica que presenta menys interferències i és més simple que lafotometria de flama, cosa que explica l'espectacular desenvolupament de la tècnica en els últims anys. Cal assenyalar que tot i això, l'absorció atòmica no ha eliminat l'ús de la fotometria, sinó que tots dos mètodes s'han de considerar complementaris, sent la sensibilitat de cada un d'ells superior a la de l'altre per a determinats elements.

- els avantatges fonamentals de la utilització de laflama com a font d'excitació són que els espectres són molt senzills i que els resultats quantitatius tendeixen a ser més reproduïbles. Els espectres són senzills causa de la baixa energia d'excitació de la flama que dóna lloc a poques línies d'emissió. Aquest fet fa disminuir el problema de les interferències espectrals a partir de línies i bandes d'altres elements ia més no implica la necessitatd'un monocromador d'elevada resolució. La major reproductibilitat d'aquests mètodes es deu al millor control de les variables en una excitació per flama.

- les dues desavantatges més importants dels mètodes d'emissió en flama són que l'energia d'excitació és massa baixa per a la majoria dels elements i que la mostra ha d'estar dissolta. En absorció atòmica la baixa energia no és undesavantatge tan important ja que la missió de la flama, en aquest cas, és únicament atomitzar la mostra i formar un vapor d'àtoms sense excitar, per això és aplicable a un major nombre d'elements que la fotometria de flama.

❖ Espectrofotomeria (espectròscopia) atòmica d’emissió

La mostra pot estar en estat solid, líquid o gasós.

Per atomitzar la mostra s’empren la tecnica de flama,l’arc o de xispa.

La temperatura de la flama ha de ser major que en espectrofotometria atòmica d’absorció, però tenint la precaució de que no hi hagi ionització. El sistema d’atomització de la mostra s’emplea a la vegada com a sistema excitador de la mateixa. Posteriorment es mesura el que la mostra emet al relaxar-se de l’estat excitat.

Com a detector s’utilitzen detectors fotogràfics...
tracking img