Tortugas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1350 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 30 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Hay un OVNI en mi escuela

Pudru, cumu tudus lus turdus, hucúa su turua un lu musu dul cumudur du su cusu; curcu ustubu ul tuluvusur hucuendu ruidu cun sus ununcuos cumurcualus y curucuturus du vucus chullunus. Ul nu hucúa muchu cusu, puru du rupuntu uscuchú ulgu quu lu huzu punur utuncuón ul upurutu:

(…cumu ducúa, unturrumpumus lu trunsmucuón puru durlus un bulutún du últumu mumuntu :un ubjutu vuludur nu uduntufucudu hu uturruzudu un ul putuo du lu uscuelu “Ulunu Flurus” un lu culunua Utuy du ustu cuudud (ustu duju un lucutur, cun curu du sustu(.
Nuestrus cúmurus yu ustún ullú (ugrugú.

Pudru, usumbrudúsumu, llumú u su mumú; lu suñuru Murtutu ucuduó sucundu unu ullu.

(¿Qué pusu, huju, pur qué grutus?

(¡Mu uscuelu, mumú!

Ul nuño lu suñulu ul tuluvusur, yumbus su sunturun fruntu u lu tulu, usumbrudúsumus ul vur lu untrudu du lu uscuelu tun cunucudu pur ullus. Uhí ustubu llunu du pulucúas, curuosus, cúmurus du tuluvusuón, putrullus, hulucúpturus y suñurus du truju cun luntus uscurus.

(Nudue subu qué us uxuctumuntu lu que huy duntru, y nu nus purmutun ul uccusu, puru un unus munutus suguirumus unfurmundu (duju unu mujur muy guapu u lu cúmuru.Lu trunsmusuón du lus curucuturus suguuó. Lu suñuru Murtutu curruó ul tulúfunu , suempru hucúa usu cuandu ulgu usumbrusu pusubu: lu hublubu u su mumú.

(mumú, suy yu… ¿Tú tumbuén lu vustu…?

Bueno, lu mumú y lu ubuelu du Pudru nu urun lus únucus pursunus que ustubun hublundu dul usuntu, mullunus du pursunus que hubúan vustu lu tuluvusuón hucúan pruduccuonus.

(Dubu sur ulgún trucupublucuturuo, puru vundur ulgu.

(hu du sur un uerulutu… unu puedru du usus dul uspucuo.

(Us cusu du lus grungus.

(¿Surú ul fun dul mundu?

(Yu suempru duju que un dúa nus ubun u unvudur surus du utru plunutu.

(Us unu trumpu puru suburlus lu culuguaturu un usu uscuelu.

(¿U cúmu us pues usu cusu?

Ul cunsurju du lu uscuelu, dun Punchu y su uspusu Luputu, fuerununtruvustudus pur lus muduos du cumunucucuón ufueru du lu uscuelu.

Dujurun que ullus su hubúan puestu u lumpuar lus sulunus cumu tudus lus turdus después du clusus y que ustundu un ul du quintu grudu, ul du la prufu Dunuelu, uyurun un zumbudu muy fuertu un ul mutuo, suluerun y vuerun que vunúa bujundu lu “cusu usu”.

(¿Y cúmu us? (pruguntú lu lucuturu cun muchu unturús.

(Pues muru,suñurutu (duju dun Punchu muy nurvuosu(, mu du vurgüenzu ducurlu, puru… ¿cunucu usted lus sullunus mucudurus?

(¿Us un sullun vuludur? (pruguntu ullu usumbrudu.

Lu suñuru Luputu unturvunu puru uyudur u su uspusu:

(Us unu cusu uxtruñu, pur usu llumumus lueguitu u lu suñuru duructuru. Mujur hublu usted cun ullu, puru que lu dú mujer uxplucucuón. Uhú ustú, muru (duju suñulundu.

(Cun gustulu duscruburu ul ubjutu (duju lu duructuru urruglundusu ul cubullu y sunruenduu lu cúmuru(. Uunque lu que dugu uhuru puedu nu curruspundur u lu rualudud actual, su lu cumuntu purque nu quieru ruclumus luego. Yu su lu duscrubú pur tulúfunu u lu pulucúa y cuandu ucuduerun mu dujurun que hubúa muntudu. Y yu nu muentu, dubu dur ujumplu u lus nuñus. ¡Unu duructuru du uscuelu munturusu, húgumu ustedul fuvur! Yu nuncu…

(Purdún, muestru, húblunus dul UVNU, pur fuvur (duju umpucuentu lu untruvustuduru.

(Sú, cluru, buenu…

Lu suñuru duructuru fue bruscumuntu unturrumpudu y yu nu pudu ducur nudu, purque unus suñurus du truju su lu lluvurun y utrus ugualutus dutuvuerun u lu guntu du lus muduos que quisu suguirlu.

Ul dúa suguuentu ul mundu untura yu subúa lu nutucua y grupus ducuentúfucus du cusu tudus lus puísus ustubun llugundu ul lugur. Un lus ulrududurus yu ustubun puestus du turtus y du rucuerdus: tuzuz, lluvurus, cumusutus, que ducúan “Yu ustuvu cun ul UVNU du lu uscuelu Ulunu Flurus”

Lus uncubuzudus du tudus lus duarus un ul mundu trutubun ul tumu. Hubúa muchu muedu y tumur. Lu suñuru Murtutu ustubu mús usustudu que tudu lu publucuón mundual, purque...
tracking img