Toybot

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 48 (11952 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TOYBOT

Memòria del Treball Final de Carrera
d'Enginyeria Electrònica realitzat per
........................................................
i dirigit per
........................................................
Bellaterra,......de...........….....de 200...

Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria

El sotasignat,..........................................................................
Professor/a de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UAB,
CERTIFICA:
Que el treball a què correspon aquesta memòria ha estat realitzat sota la
seva direcció per en
I per tal que consti firma la present.

Signat: ............................................
Bellaterra, ........de...............................de 200.....

ÍNDEX
1INTRODUCCIÓ.........................................................................................................4
1.1 Motivació i objectius...........................................................................................4
1.2 Treballs previs.....................................................................................................5
1.3 Planificaciótemporal...........................................................................................6
1.4 Anàlisi de costos..................................................................................................8
1.5 Estructura de la memòria.....................................................................................9
2 TECNOLOGIA EMPRADA....................................................................................11
2.1 Elcotxe teledirigit..............................................................................................11
2.1.1 Motors.........................................................................................................11
2.1.2 Emissor.......................................................................................................12
2.1.3Receptor......................................................................................................13
2.1.4 Característiques del cotxe emprat...............................................................13
2.1.5 Tipus de control sobre el cotxe teledirigit..................................................13
2.2Sensors...............................................................................................................14
2.2.1 Sensors per ultrasons..................................................................................15
2.2.2 Sensors per infrarojos.................................................................................16
2.2.3 Tria dels sensors.........................................................................................17
2.2.4 El sensorSRF05.........................................................................................18
2.3 Microcontrolador...............................................................................................19
3 DESENVOLUPAMENT..........................................................................................20
3.1 Connexiómicrocontrolador/cotxe.....................................................................20
3.1.1 Solució amb interruptors elèctrics .............................................................20
3.1.2 Solució amb amplificadors operacionals....................................................24
3.2 Programa del microcontrolador.........................................................................25
3.2.1 Comptador ambPWM................................................................................26
3.2.2 Funció de lectura dels sensors....................................................................28
3.2.3 Codi del programa......................................................................................30
3.3 Alimentació del circuit......................................................................................33
4...