Tr sobre la planificacio d'una temporada

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 55 (13653 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
 
·         Mes d’octubre:

INTRODUCCIÓ.
El tema del treball de recerca el podriem englobar d'intre del món del patinatge. En aquet treball farem una breu introducció a l'historia del patinatge explicant en quin moment va apareixer i quina ha etat la seva evolució. Els diferents tipus de patins, i d'esports que existeixen on es calçin patins per jugar també surten definits en aquettreball, ja que són una exel·lentobció un cop que és dominen uns patins.
En aquet treball també s'explicara quina importancia té la edat d'iniciació en aquets esport, ja que depenent d'una o un altre la predisposició i el ritme d'evolució varien. També s'explicaran quines sensacions s'experimenten al calçar-se per primera vegada uns patins, i quines són les raóns per les quals els patinadors inexpertsés veuen amb difícutats per progressar.
La part més important arriba a partir del punt numero 5 amb l'explicació de com és programa una temporada de patinatge en tres escoles diferents, per aconseguir uns objectius bàsics. A partir de la plànificació i de les gràfiques aparegudes al punt numero 6 i les enquestes realitzades als pares al punt 8, és pot comproba la hipòtesis central del treball:“com afecta el temps d'esbarjo en l'aprenentatge?”.
L'informació necessaria per realitzar el conjunt d'aquet treball la podem dividir en dos parts: la recerca d'informació sobre l'origen del patinatge, i els diferents esports on es calçen uns patins, que l'extret d'Interned i de preguntar a l'encarregat d'una tenda de patins. L'altre part del treball, tota l'informació redactada l'extret a partirde l'estudi dels alumnes de les diferents escoles a cada sessió en els ultims quatre messos.
He estructurat el meu treball de manera que una persona amb uns coneixements molt limitats o inexistents, pugui coneixer desde els orignes del patinatge fins a poder apendre a patinar.El treball esta organitzat de la manera seguent:
Comença amb l'origen del patinatge (punt 1), ja que d'aquesta forma ellector tindra una petita idea sobre quan va sorgir aquet invent, i a partir de quin moment ha començat la seva expanssió. A continuació he fet un breu resum dels diferents esports que existeixen on es juga amb patins, els quals són una alternativa a tenir en compte un cop es sap patinar. El tercer punt es quina és l'edat recomanable per iniciar-se en el patinatge , i de quina forma l'afecta aquestaedat en el seu desenvolupament, aquet punt està complementat per el seguent apartat on s'explica quines són les noves sensacions que experimenta una persona al ficar-se uns patins per primera vegada. El punt numero 5 ja és temari considerat molt important, ja que ha requerit la major part del temps i dels esforços. Aquet punt és la planificació completa d'urant el transcurçs de 4 messos del'activitat de patinatge en 3 escoles diferents. El punt que va a continuació(6) són unes gráfiques on es representa l'evolució dels alumnes dels tres centres a partir de dos variants. El seguent capitol(7) es on es defensa la hipótesis, grácies a l'informació extreta dels punts 5,6 i 8 que són unes enaquestes realitzades als pares que serveixen per complementar la fidelitat de l'hipótesis.Proleg:
El fet de que Jo portes treballant ja fa 3 anys en escoles de primaria va provocar que el meu tutor Xavier Santamaria hem sotgeris l'idea de “la planificació d'una temporada”. Aquesta idea va desmantellar totes les que jo havia pensat, ja que el volum d'informació i de coneixements que jo tenia sobre el tema eran extenços i hem podien facilitar molt la feina. Peró la planificació no hemsemblava suficient per ha un treball de recerca, finalment després d'una classe de patinatge vaig pensar que la comparació entre les tres escoles on jo ensenyava a partir d'una variant “ temps d'esbarjo” podria ser la part complementaria perfecte, aixis va ser com hem vaig formular l'hipòtesi de “com afecta el temps d'esbarjo en l'aprenentatge?”.
Per fer aquet treball primer vaig dividir-lo en...
tracking img