Trabajo de biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1108 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 4:
Orixe e evolución dos seres vivos
Tema 4:
Orixe e evolución dos seres vivos

1. A orixe da vida
Ao observar a gran diversidade da vida ,a humanidades empre se preguntou por que existen tantas especies e como apareceron.
Xeración espontánea
Antigamente críase que os seres vivos xurdían por xeración espontánea a partir de materia orgánica en descomposición.O primeiro científico encuestionar a xeración espontánea foi Francesco Redi.En 1668 deseñou un experimento que demostrou que as larvas que aparecían na carne podre non xurdía de seu.
O experimento foi moi criticado pola sociedade xa que non serviu para rexeitar totalmente a xeración espontánea.

Demostración de Pasteur
No século XVII aínda continuaba a polémica. Foi Louis Pasteur , en 1860, quen puxo de manifestó afalsidade da tradicional crenza da xeneración espontánea. Cos seus experimentos concluíu que todo ser vivo procede doutro ser vivo.

2. As principais hipóteses sobre a orixe da vida
Existen varias hipóteses científicas que intentan explicar a orixe da vida. Entre elas destacan:
* Hipótese da panspermia. A vida orixinouse no espazo e viaxou en forma de esporas dun sistema planetario a outro.* Hipótese da síntese prebiótica. A vida provén de moléculas orgánicas que xurdiron no planeta a partir de materia inorgánica.
Síntese prebiótica
En 1923, Oparin e Haldane propuxeron que,nalgún momento da historia da Terra,puideron formarse unha serie de moléculas orgánicas simples a partir dos gases que hai na atmosfera.para elaborar esta hipótese baseáronse nos seguistes supostos:
- Haimillóns de anos, o planeta estaba rodeado dunha atmosfera sin osíxeno.
- Cando a temperatura da Terra descendeu, o vapor de augo condensouse formando as nubes que deron lugar á chuvia que orixinou os océanos.
- A enerxía que llegaba do Sol e as descargas eléctricas que se producían na atmosfera provocaron que os compostos inorgánicos presentes na atmosfera interactuasen e orixinasen compostosorgánicos.
En 1953 o científico Stanley Miller comprobou cun experimento a hipótese de Oparin e Haldane. Deseñou un experimento onde, nunhas esferas, reproducía as supostas condicións da Terra.

Precursores da primeiras células
Oparin dixo que na ``sopa primitiva´´ se produciron reaccions entre as moléculas orgánicas simples, provocando que se unisen unas as outras. Isto dou lugar a moléculasmáis complexas, como as proteínas.

3. A evolución biolóxica. A orixe da biodiversidade
A evolución biolóxica é o proceso de transformación das especies ao longo do tempo. A evolución orixinou a enorme diversidade de especies que hai no noso planeta. Existendous tipos de teorías sobre a orixe da especie:
* Fixismo. As especies permaneceron inmutables desde a súa creación.
* Evolucionismo.As especies poden cambiar a xerar outras especies.
Fixismo
A comezos do século XIX moitos naturalistas aínda pensaban que as especies permanecían invariables ao longo do tempo. Este pensamento deu orixe ao fixismo.
Aceptábase o creacionismo, que explicaba a orixe das especies como creación de Deus que se mantiñan inmutables no tempo.
O naturalismo Carl von Linneo, a quen debemos a actualclasificación binomial das especies, foi un gran defensor do fixismo.
O descubrimento de fósiles supuxo un contratempo para os defensores do fixismo, xa que se trataba de restos de seres vivos de épocas pasadas que xa non existían.
4. O lamarckismo
A primeira teoría sobre a evolución, coñecida como transformismo ou lamarckismo, propúxoa o naturalista Jean Baptiste de Lamarck.
Lamarck pensaba queunas especies se transformaban noutras de maneiracontinua ao longo do tempo. A súa teoría baseábase nestes puntos:
* Os organismos mostran unha tendencia cara á complexidade.
* O uso repetido dun órgano produce o seu desenvolvemento.
* Os caracteres adquiridos son herdables.

5. A teoría da evolución de Darwin e Wallace
Os naturalista Charles Darwin e Alfred Russel Wallace...
tracking img