Trabajo gestion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (573 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Gestió Urbanística. Pla Parcial SF-1. Polígon industrial “El Pla” De Sant Feliu de Llobregat.

Alba Campanales Suñer Professor: Alejandro Lafont Abril 2010 Grup 2M

Gestió urbanística

8.Explica quin ha estat el procés i les diferents fases que s’ha seguit des de l’inici de l’expedient de reparcel·lació fins que es finalitza l’obra d’urbanització. L’execució d’aquest Pla Parciald’ordenació es desenvolupa en un termini de tres anys. Al tractar-se de terrenys actualment de propietat municipal (Sistemes), no serà necessari la realització d’obres d’urbanització, ni precisar de plad’etapes ni disposar-se de PAUM. El procés ha estat el següent: • • • • • • Realitzar el Projecte de Reparcel·lació Realitzar el projecte de Urbanització. Redacció dels estudis de detall del pla. Adequacióal planejament superior, pla general metropolita d’ordenació urbana. Adequació de les obres d’urbanització i instal·lacions. Execució de les obres del equipaments de zones verdes y equipamentssanitaris-assistencials. Actualment l’execució del pla parcial es troba totalment finalitzada i els equipaments públics previstos en el pla en ple funcionament.

Gestió urbanística

9.

Ha estatnecessària, per a la reparcel·lació, la llicencia de parcel·lació? Pot haver-hi casos en que no es preceptiva aquesta llicencia? En aquest Pla si ha estat necessària la llicència de parcel·lació. Segons elDecret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística, en el seu article 244 actes de parcel·lació no sotmesos a fiscalització prèvia, els casos en que no éspreceptiva la llicència de parcel·lació són quan es produeix la segregació o divisió del terrenys: • • • Per causa d’expropiació forçosa, d’acord amb la legislació

aplicable. Com a conseqüència del’aprovació definitiva d’un projecte de mínima exigida. Amb l’objecte de procedir a la cessió de terrenys destinats a la xarxa viària en el cas previst en els articles 40.3.a (deures dels propietaris o...
tracking img