Trabajo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (590 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL CERTIFICAT
Definició
Document on es deixa constància escrita d’un fet o d’una circumstància.
Aquest document és molt freqüent perquè s’hi poden acreditar diversos fets: estudis que s’han fet,estat de salut, pertinença a una agrupació, etc. És un reconeixement oficial i per escrit d’un fet.

Hi ha molts tipus de certificat: laboral, mèdic, acadèmic, d’antecedents penals, etc.

Partsd’un certificat
1. Encapçalament. En aquest apartat s’han de detallar el nom i càrrec de la persona que fa el certificat. En cas que l’escrigui en representació d’alguna empresa o agrupació, tambéhaurem d’indicar les dades d’aquesta entitat.

2. Cos. S’inicia amb l’expressió CERTIFICO (en primera persona), destacat tipogràficament i seguit de dos punts, i a continuació indiquem, començant ambel mot QUE, el fet o circumstància que volem certificar.

3. Fórmula de certificació. Es poden fer servir dues fórmules:

I, perquè així consti i a l’efecte de... signo aquestcertificat, amb el vistiplau de...

I, perquè consti i a petició de... signo aquest certificat.

4. Datació. S’hi ha de fer constar la ciutat des d’on s’escriu el document i la data.

5.Signatura i segell. És molt important perquè sense la signatura de la persona que l’expedeix, el document no tindrà cap valor. Quan sigui una empresa o un organisme el que el fa, hi haurem d’afegir elsegell corresponent. En certs casos els certificats són redactats en nom d’un càrrec superior, que hi fa constar la seva signatura com a vistiplau.

Remarques
• El contingut i la forma delscertificats solen estar regulats per reglaments concrets, segons els tipus de certificats i àmbits d’aplicació.

• El certificat es redacta en primera persona (jo), i per això s’empren les formescertifico, signo, expedeixo, etc.

• Per introduir el nom i els cognoms de la persona que expedeix el certificat no es fan servir ni les formes Senyor/a o En/Na, ni cap altra forma de tractament....
tracking img