Tratamiento de fangos

Páginas: 20 (4963 palabras) Publicado: 28 de febrero de 2011
INDEX

* Introducció
* Definició de fang pàg 2
* Caracterització dels fangs pàg 3-4
* Tractament de fangs d’una planta depuradora
* Tractament de fangs pàg 5
* Espessiment pàg 6
* Digestió pàg 7-8
* Digestió aeròbica pàg 9-10
* Digestió anaeròbica pàg 11-13
* Perillositat digestor anaeròbic pàg 14-15
* Sistemesde seguretat digestor anaeròbic pàg 16-17
* Deshidratació dels fangs pàg 18-21
* Destinació final dels fangs pàg 22-23
* Situació actual
* Situació actual a Catalunya pàg 24
* Situació actual a Espanya pàg 25
* Situació actual a Europa pàg 26
* Legislació
* Autonòmica pàg 27
* Estatal pàg 27
* Europea pàg 27
*Bibliografia pàg 28

DEFINICIÓ DE FANG
El fang és el llot o sediment aquós obtinguts com a subproductes a les estacions de tractament d’aigües residuals en el que es concentren sòlids sedimentats o decantats d’una aigua bruta o bé d’un reactor biològic a una Estació d’Aigües Residuals (EDAR), bé sigui domèstica o industrial. Normalment estan compostos de substàncies inorgàniques i gran part d’aquestessón contaminants que existeixen a les aigües que es porten a tractar i que no es degraden durant les etapes del procés.
Els fangs primaris procedeixen de la decantació directa de l’aigua bruta, mentre que els secundaris provenen de la sedimentació produïda al reactor biològic.
Tots dos tipus de fang tenen una concentració d’aigua superior al 95 % i poden portar a terme un procés de putrefacció,per tant, els principals objectius del tractament són:
-Reduir el volum mitjançant l’eliminació de l’aigua (Espessiment)
-Estabilitzar-los per a reduir la seva fermentació (Estabilització)
-Facilitar la contenció i el transport (Deshidratació)

CARACTERITZACIÓ DELS FANGS
La composició dels fangs és molt important per a saber quin tractament hem d’utilitzar per a gestionar-los. Per a poderclassificar els diferents fangs, es porten a terme diferents assajos. Per les seves pròpies característiques i per la seva procedència.
Les característiques s’aconsegueixen amb assajos físics, químics i microbiològics:
FÍSICS
El fang es caracteritza per la seva densitat, concentració de sòlids, viscositat i sedimentabilitat. La concentració de sòlids totals es determina per assecament a 105ºC, i la dels sòlids sospesos per filtració. Cap distingir els fixes i els volàtils. En quant a sedimentabilitat, s’assaja en un con Imhoff d’1 L durant mitja hora. En el cas dels fangs secundaris, s’evalua l’IVF (Index Volumètric de Fangs), que informa sobre el possible esponjament. Finalment, es pot calcular la resistència específica de filtració (torta).
QUÍMICS
S’assaja el poder calorífic,estimat per fórmules empíriques.
BIOLÒGICS
La toxicitat en humans i animals, pot afectar a diferents òrgans del cos. Per exemple, la toxicitat cancerígena produeix càncer a cèl·lules i teixits vius, mentre que la genotoxicitat produeix dany genètic a aquestes mateixes cèl·lules i teixits. Per una altra banda, la neurotoxicitat no només causa efectes tòxics al sistema nerviós, la nefrotoxicitat alsronyons
Als assajos biològics es determinen els tipus de microorganismes i la seva toxicitat. En els fangs primaris estan presents tots els possibles patògens humans o animals, de l’aigua residual, mentre que en els fangs activats hi ha una fauna modificada, fonamentalment bacteriana, però que a l’augmentar l’edat dels fangs es va enriquint en protozous i rotífers. Aquest fang secundari contémolts menys patògens. Finalment, els fangs anaerobis tenen pocs patògens.

I depenent de la seva procedència, es classifiquen en:
LLOTS INDUSTRIALS: procedeixen de la depuració d’aigües residuals de les indústries. Algunes de les indústries que generen fangs són les alimentàries, la paperera, la indústria del metall, entre altres. Són els fangs que normalment posseeixen major quantitat de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fangos
  • Fangos
  • Fangos
  • reologia del fango
  • White fang
  • White fang
  • flor de fango
  • vertido de fangos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS