Treball de la constitucio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5924 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Què diu la Constitució sobre el nen?

La Constitució Espanyola és la màxima llei escrita de l'ordenament jurídic i de l'estat espanyol. En ella es regulen els deures i drets fonamentals dels ciutadans, la forma i estructura de l'estat. La Constitució Espanyola actual fou aprovada en el referèndum del 6 de desembre de 1978 i és la novena que té l'Estat.

Dintre de la Constitució Espanyolacreiem que els articles que fan més referència als infants i nens són els següents:

Artículo 9:

Libertad e igualdad

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos losciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Totes les persones (en les quals es troben els infants), han de ser lliures en tots els sentits dintre de la seva societat, indistintivament del seu sexe, raça i religió.

Els poders polítics, per tant, s’han d’encarregar de que totes les persones gaudeixin d’aquesta llibertat i lluitar contra qualsevol obstacle que atempti a la sevallibertat.

Garantías jurídicas

3. La Constitució garantitza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

Totes les persones tenim dret a serlegals, a complir les normes, a la seguretat, a la responsabilitat i també tenim dret a una segona oportunitat després d’incomplir els nostres deures o no respectar els drets de les altres persones de la mateixa manera que els nens tenen les mateixes garanties jurídiques constitucionals.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10:

Derechos de la persona

1.Ladignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Els drets de cada persona han de ser respectats ja que gràcies a aquests, cada persona desenvolupa la seva personalitat i, per tant, mai han de ser violats perquè així es perd la dignitatde les persones. Per tant, és indispensable que els nens siguin tractats com a éssers individuals des d’abans de néixer.

2.Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.La Constitució Espanyola treballa els drets de les persones conjuntament amb la Declaració dels Drets Humans i per tant, els ciutadans espanyols tenen els mateixos drets que totes les persones del món, així, un nen espanyol té els mateixos drets que un francès, irlandès...

CAPÍTULO I

De los españoles y los extranjeros

Artículo 12:

Mayoría de edad: 18 años

Los españoles son mayoresde edad a los dieciocho años.

La família serà l’encarregada del menor fins als 18 anys. Aquesta és l’encarregada de les necessitats bàsiques, així com la seva educació i formació. Per tant, la família encarregada del menor, haurà de proporcionar el millor pel seu fill/a sempre que no atempti contra la seva salut o seguretat.

CAPÍTULO II

Derechos y libertades

Artículo 14:

Igualdadante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Cap ciutadà espanyol serà discriminat per cap raó de sexe, edat, raça, religió o qualsevol altra circumstància personal. Per tant, un nen espanyol és igual davant la llei que un...
tracking img