Treball de recerca pautas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1947 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
6.1 Escriptura i marges
Els treballs es presentaran impresos, mitjançant ordinador, o mecanografiats, per les dues cares. Els
fulls seran de format DIN A 4 i els marges han de ser amplis als 4 costats: marge superior: 3,0 cm;
Col·legi Sant Miquel TREBALL DE RECERCA Batxillerat 2010-12
10
inferior: 2,5 cm; esquerre: 3,0 cm; dret: 2,5; enquadernació: 1,0 cm; encapçalament: 1,25 cm; peu
depàgina: 1,75 cm.
Els paràgrafs s’alinearan amb justificació total: dreta i esquerra. Es pot triar entre el paràgraf
tradicional i el paràgraf modern. En el primer cas s’ha de sagnar la primera línia de cada paràgraf.
En el segon, es deixa mig o un espai en blanc entre cada paràgraf per facilitar la lectura. El text
principal s’escriurà a espai i mig (amb ordinador: interlineat d’1,5) o a dobleespai (a màquina). El
nombre de línies per full (unes 30, considerant també els espais en blanc) s’ha de mantenir
uniforme en tot el treball. El cos de la font de lletra (Times Roman, p. ex.) sol ser de 12 punts, mai
inferior a 11. És obligatori numerar les pàgines en l’espai a peu de pàgina i acompanyar totes les
imatges, taules, esquemes o qualsevol altre objecte que s’insereixi en el cos deltext amb un peu
d’imatge explicatiu; si convé, es remetrà en forma de nota a peu a la font d’on s’hagi extret
l’objecte. També és recomanable que figuri a les pàgines un encapçalament amb el nom del
Col·legi, el títol del treball i, si s’escau, el capítol o apartat del treball corresponent, procurant,
tanmateix, de no recarregar excessivament l’espai.
S'hauran de presentar tres exemplars deltreball degudament enquadernats. No es poden presentar
treballs amb un clip, sense grapar o en un portafolis. Un dels tres exemplars es presentarà
enquadernat amb tapes dures (serà arxivat en el centre). Els altres dos, enquadernats més
modestament, seran per al tutor del treball i per a l’autor, quan aquest hagi estat avaluat pel tribunal
examinador. Caldrà lliurar també, en el mateix moment,una còpia del treball en format digital
(preferiblement en PDF), per a l’arxiu informàtic de treballs realitzats.
L’extensió dels treballs individuals serà de 30 a 50 fulls, sense comptar els annexos o apèndixs.
Les llengües vehiculars dels treballs seran el català o el castellà. Excepcionalment, si el tema
objecte del treball ho requereix, podrà utilitzar-se l’anglès.
6.2 Ordre depresentació dels fulls
Portada o coberta: Hi figurarà el títol, l'autor del treball, el curs, el grup-classe, el nom del
professor que el dirigeix i la data de realització. El títol ha de ser:
Comprensiu i que resumeixi bé el contingut.
Clar. S'han d'evitar títols imprecisos, desorientadors o extravagants.
Breu i concís.
Índex del treball o sumari: Hi figuraran els punts principals del treball,cadascun en una línia, i
les planes on es pot trobar el seu desenvolupament.
Introducció: Presentació del tema i dels motius pels quals s'ha escollit. Es delimita l'objectiu que
es pretén, el mètode utilitzat i les seves limitacions i abast.
Desenvolupament o cos del treball: És la part més extensa i pot dividir-se en seccions, capítols i
apartats. Els diferents capítols han de portar un títoldegudament escollit i un número per facilitar
les referències a l'interior de l'obra, seguint l’esquema de l’índex (1., 1.1., 1.2., etc.). Els apartats
han de seguir una lògica temàtica. S’han d’evitar els buits, la repetició de continguts, les
afirmacions inconsistents o no raonades, així com qualsevol inclinació a la pedanteria intel·lectual.
Conclusions: S’efectuarà una síntesi del treballposant de relleu les conclusions. Es pot posar el
que ha quedat comprovat i aclarit i el que no s'ha pogut comprovar o queda pendent. També s'hi pot
afegir la visió o valoració personal del tema tractat.
Bibliografia: Es farà constar la referència bibliogràfica de tots els llibres i articles utilitzats per a
l'elaboració del treball.
Annexos o apèndix: En el cas que n'hi hagi. Es tracta de...
tracking img