Treball desigualtat mercat treball

Páginas: 7 (1688 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2011
DEFINICIÓ DE TREBALL
Per entendre la realitat de les dones en el mercat laboral, primer hem d’entendre el significat de la paraula treball. Treball es tot allò que es fa per cobrir les necessitats de producció i reproducció de la vida humana. Per tant podem dir que treball no només es remunerat sinó també el treball domèstic.
Les dificultats amb les quals es troben les dones davant de l’accési la promoció Professional són en els diferents àmbits:
* Laborals i professionals: Ens troben que hi ha diferents criteris, mecanismes i pràctiques de selecció, segons les expectatives i necessitats de l’empresa.
* Social i familiar: Aquest punt contempla la conciliació familiar amb la vida laboral, ens trobem amb una gran pressió social que fa més difícil el canvi.
* Personal: Comes situen les dones i homes en les empreses, la socialització i les habilitats socials, la construcció de la personalitat i l’equilibri personal, les creences i rols assumits.

La legislació Europea, estatal i catalana deixen molt clar el reconeixement del dret a la igualtat i de prohibir tot tipus de discriminació entre homes i dones en els processos de selecció i promoció de professionals. ElMarc legal conté els següents punts a tractar:
* La Constitució Espanyola de 1978. Articles 14:9.2
* La llei Orgànica per la igualtat efectiva entre homes i dones, LO 3/2007 del 22 de març.
* Reial Decret Legislatiu 1/1995 de l’estatut dels treballadors.
* Tractat Amsterdam 1999 i directrius europees 2002/73 de la Constitució Espanyola i 2007/113.

La discriminació de les donesen l’accés al món laboral, aquestes desigualtats tenen l’origen en els propis processos d’incorporació que comporten pràctiques discriminatòries directes i obertes, o bé indirectes i ocultes. Per tant podem definir dos grans tipus de discriminació en l’àmbit laboral:
* Discriminació directa: Quan s’exclou d’un lloc de treball a una persona pel seu sexe sense que hi hagi un criteri objectiu queel justifiqui, ja sigui de forma pública o en la convocatòria. Per exemple els anuncis on es requereix especifícament “una secretaria” o un “professor”.
* Discriminació indirecta: Aquest tipus de discriminació posa en desavantatge un col·lectiu envers l’altre, exigint requisits innecessaris o accidentals, o bé utilitzant exàmens discriminatoris que afavoreixen a un grup.

Els sistemes deselecció i promoció de professionals poden estar influïts per pràctiques culturals i estereotips de gènere que provoquen una desigualtat entre homes i dones i que tenen conseqüències en el món laboral.
Els estereotips que trobem envers la desigualtat de les dones en el mercat laboral son els següents:
* S’assignen a les dones habilitats diferents i menys valorades que als homes.
* Hi haactivitats diferenciades: llocs masculins i llocs femenins.
* No es tenen en compte les capacitats, l’experiència o preparació de cada persona.
* S’exigeix a les dones nivells formatius més alts però son menys valorades que els homes.
* Prioritat d’estils directrius i comunicatius definits com a masculins (competitivitat, agressivitat, poder...)
* Els salaris de les dones són mésbaixos que els dels homes per a llocs equivalents.
* S’associa a les dones amb futures maternitats i al fet de donar prioritat i no dedicació plena a la feina.
* S’identifiquen les responsabilitats familiars i domèstiques com a pròpies de les dones.
* A les treballadores se les té menys en compte a l’hora de promocionar-les en els llocs de treball.

Aquests estereotips instal·lats en lacultura, fan que homes i dones treballin en determinats àmbits específics (segregació horitzontal) on el treball de les dones és menys considerat i remunerat que el treball dels homes, i d’altra banda també dificulten l’accés i la permanència de les dones en els òrgans directrius (segregació vertical).
* Segregació horitzontal: Concentració de dones en professions relacionades amb activitats...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La bretxa digital i la desigualtat en el mercat de treball
  • Mercat de treball i el dret laboral
  • mercat de treball
  • Mercat De Treball
  • La Retribució Dels Factors I El Mercat De Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS