Tresa rosell

Páginas: 33 (8118 palabras) Publicado: 7 de junio de 2011
Resum historia
Fases de la transició demogràfica són:
1. Inici de la transició (guerres, fam, disminució de la natalitat)
2. Màxima diferència entre natalitat i mortalitat
3. Fi de la transició.

Al segle XVIII la mortalitat augmenta a França, no obstant, a Anglaterra es continua amb el model antic basat en poca mortalitat i més natalitat. El model anglès el què planteja es que estardarà molt a modificar les pautes en el món en conjunt i la natalitat anirà augmentant.
És al 1994 que és fa una conferència a Alcaire on és diu que la població no para d’augmentar i que pot arribar als 8.000.000. No obstant, no van tenir en compte que l’actitud de les persones podia canviar, ja que, les dones tenen la possibilitat de decidir si volen o no tenir fills. Alguns autors comMalthus i Sen treballen aquesta temàtica.
Malthus considera que l’espècie humana està condemnada a tenir fills encara que no es puguin mantenir, mentre que Sen planteja que depèn del nivell cultural que una dona tingui més o menys fills.
Els processos demogràfics depenen en gran mesura de la voluntat de les dones i no dels condicionants històrics o socials. S’han de facilitar els mitjans per reduirla natalitat.

Industrialització i Revolució Industrial

Es parla de revolució industrial quan es parla del cas anglès i d’industrialització quan parlem de la resta del món.

La revolució industrial és posa en marxa a Anglaterra i consisteix en la transformació del treball. Es passa d’un món agrari a un món industrial econòmicament parlant. La indústria es desenvolupa de maneraespectacular gràcies als nous invents (màquina de vapor..). Pels Marxistes, la rev. Industrial implica la creació de dues classes socials oposades: Burgesia i Proletariat.

Conseqüències de la Revolució Industrial:
1. Es passa de treballar per una feina a treballar per un horari. Implica una pèrdua de sentit perquè la persona no veu els resultats d’allò que està produint perquè forma part d’unapetita part de la cadena productiva.
2. Es passa d’un món agrari a un món industrial. Aparició de noves classes socials (burgesia i proletariat) i de nova maquinària en la indústria.
3. Transformació en el paisatge (mitjans de comunicació, fàbriques...)
4. Augment demogràfic degut a les millores de la higiene, dels progressos en l’agricultura (revolució agrícola) i la desaparició de lapesta.
5. Creixements de les ciutats. Procés d’urbanització.
6. Dóna pas al sorgiment del capitalisme industrial

Causes de la revolució industrial (revolució agrària):
1. S’inicia un canvi que prové del sistema colonial Britànic que serveix per posar en marxa transformacions agràries, rurals amb la creació de barreres, separacions entre ens diferents camps de conreu. Es deixen debanda les grans extensions, els camps oberts per treballar en camps tancats. Aquest és primer pas de la revolució industrial.
2. Cap al s. XVIII els camps oberts pateixen transformacions importants. Es divideix la terra en tres grups: L’església, l’alta noblesa, la corona i els gentrys. El 30% era dels camperols lliures. És en aquest període que es produeix en tancament de terres fruit delcapitalisme i significa la posada en marxa de nous sistemes de producció (MIXED FARM). Aquesta divisió de terres provoca que hi hagi gent que guanyi terrenys (burgesia) i d’altres que en perdin (proletariat agràri) per tant, alguns tenen excedents i d’altres no tenen suficient per alimentar a la família, fet que fa, que emigrin del camp cap a les ciutats.
3. Tot això implica un augment de laproductivitat agrària que permet disminuir els preus fet que permet una millor alimentació de la població que implica un augment demogràfic. No obstant, molta gent es troba sense feina, sense mitjans de vida i les opcions que tenen són: acollir-se a qualsevol feina independentment de les condicions o bé marxar a les grans ciutats per trobar feina.

Transformacions a la indústria

1. Sistema...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Rosello
  • rosell
  • Rosella
  • Pedro Rosello
  • Ali Rafael Primera Rosell
  • tres
  • TRES
  • los tres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS